Sedan 2012 är Stockholms universitet organiserat utifrån vetenskapsområden med två områdesnämnder, Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap, som leds av varsin vicerektor.

Enligt universitetsledningen har omorganisationen medfört flera positiva effekter. Vicerektorerna har överbryggat det gap som tidigare fanns mellan dekanerna och rektor och fakulteterna inom det humanvetenskapliga området har kommit närmare varandra.

Samtidigt finns en inneboende obalans i områdesreformen. På det humanvetenskapliga området har dekanerna vicerektor som chef. De enskilda fakulteterna på det humanvetenskapliga området och deras dekaner har därmed kommit på längre avstånd från rektor. 

Bättre kontakt med verksamheten

Universitetsstyrelsen beslutade därför i april om att göra en mindre organisatorisk förändring. För att få en tätare kontakt mellan rektor och dekanerna, och därigenom en bättre kontakt med verksamheten, får dekanerna åter rektor som närmaste chef istället för vicerektor. Det områdesövergripande rådet, som samlar samtliga dekaner, får också en förstärkt funktion.

Vicerektor för humanvetenskap blir tillika dekan för en av fakulteterna. För att undvika jäv behöver områdesnämnden för humanvetenskap därför utöver ordföranden även ha en utpekad vice ordförande. Detta medför införandet av tre vicerektorer i stället för dagens två, en från det naturvetenskapliga området och två från det humanvetenskapliga området.

Vicerektorerna ska även fortsättningsvis utses av rektor efter förslag genom val inom områdena/fakulteterna. Av de två vicerektorerna för det humanvetenskapliga området utses en till ordförande och en till vice ordförande i områdesnämnden.

Förändringen gäller från och med kommande mandatperiod, alltså 1 januari 2018.