omslag och sidor från kartläggningen

 

Sektionen för bostadsförsörjning vid Stockholms universitet önskade en samlad bild av hur lärosäten i Sverige arbetar med frågan om student- och gästforskarbostäder. En kartläggning: Bostadsförsörjning hos universitet och högskolor – en Sverigeanalys, har därför genomförts med syftet att se hur de svenska lärosätena arbetar med frågan om student- och gästforskarbostäder. Vidare för att uppmärksamma vikten av svenska lärosätens arbete för att erbjuda studentbostäder och även utmaningen med den rådande bostadsbristen. Dessutom avser denna kartläggning visa hur denna typ av serviceverksamhet gynnar lärosätenas arbete för ökad internationalisering och att se studentbostäder som konkurrensmedel.

Bostadsförsörjning avgörande vid val av lärosäte

En serviceverksamhet som erbjuder studenter och gästforskare hjälp med att hitta bostad går hand i hand med vikten av ett professionellt mottagande vid universitet och högskolor – möjligheten att få hjälp till en bostad kan vara avgörande vid val av lärosäte. I kartläggningen framgår att arbete angående bostäder existerar på samtliga 16 tillfrågade lärosäten, men att arbetet skiljer sig varifrån organisatoriskt detta arbete sker inom lärosätena samt omfattningen av service. Enkätsvar visar att ett stort antal internationella studenter och gästforskare får stöd från de svenska lärosäten att hitta en bostad. 

Stöd för internationella studenter och forskare

Oavsett serviceverksamhetens utformning vid de olika lärosätena så påverkar den förutsättningarna för internationella studenter och gästforskares att hitta någonstans att bo under sin vistelse i Sverige. Med tanke på hur den privata bostadsmarknaden ser ut i många svenska studieorter så är detta stöd en förutsättning för att internationella studenter och gästforskare ska kunna flytta till Sverige och ha en trygg vistelse under sin tid vid lärosätet. Kartläggningen visar också på de likartade utmaningar som lärosäten upplever kring student- och gästforskarbostäder. Här ser man tydligt hur bostadsbristen i de större studieorterna påverkar det antal bostäder som lärosätena kan erbjuda.

Lärosäten som ingår i kartläggningen

Inför kartläggningen har det gjorts en kvalitativ undersökning i form av granskning och insamling av svar från flera svenska lärosäten. Informationen från respektive lärosäte har samlats in via en utskickad enkät. De lärosäten som deltagit är: Chalmers tekniska högskola, Göteborg Universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköping Universitet, Linnéuniversitetet Växjö, Lund universitet, Malmö universitet, Handelshögskolan, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Umeå universitet, Örebro Universitet.

Kartläggningen är utförd av William Edwin, teamledare, Sektionen för bostadsförsörjning, Fastighetsavdelningen vid Stockholms universitet. Sektionen bedriver sin verksamhet med målet att förse universitets internationella studenter och gästforskare med ändamålsenliga och resurseffektiva bostäder.