Programmet Science with and for Society (SWAFS) samordnas av Europeiska kommissionen inom ramen för Horizon 2020 och syftar till att främja samarbetet mellan forskning och samhälle och stärka forskning och innovation som kan hantera europeiska samhällsutmaningar.

De åtta universiteten inom Civis-alliansen får nu två miljoner euro i stöd för projektet RIS4CIVIS för att utarbeta en strategi för att långsiktigt integrera forskning och innovation i sitt arbete. Målet är att utveckla en gemensam strategi för hur man kan samarbeta kring forskning och innovation, bland annat vad gäller Open science, innovationsstöd och samarbete med civilsamhället.

Stockholms universitet ansvarar för två områden

Arbetet med projektet påbörjas troligen den 1 januari 2021 och löper fram till 2023.
Stockholms universitet kommer att delta i hela projektet och har ansvar för två områden. Det ena handlar om att ta fram en gemensam forsknings- och innovationsstrategi, ett arbete som kommer att ledas av Staffan Furusten, professor vid Företagsekonomiska institutionen och föreståndare vid Score. Det andra området handlar om att samordna de fallstudier som ska genomföras i projektet, och det arbetet leds av Louise Wallenberg, professor i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier.
Universitetets arbete med projektet kommer att samordnas av Rektors kansli och stödjas av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Samarbetet Civis – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal.
För mer information om Civis, se: https://www.su.se/samverkan/v%C3%A5ra-samarbeten/civis-ett-europeiskt-universitetssamarbete-1.407750