Erasmus+ studentmobilitet – studier

Studentutbyten (för studier) mellan lärosäten ska genomföras inom ramen av ett Erasmusutbytesavtal (Inter-Institutional Agreement).

Kurser

Doktorander kan läsa kurser hos ett partnerlärosäte. Studietiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader. Studieperioden måste ske vid ett och samma lärosäte under en sammanhängande tid. Studierna ska ske på heltid (30 hp/termin, mindre under kortmobiliteter) och måste tillgodoräknas av institutionen.

Försäkring  Ladok registrering

Doktorander omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student-UT.

OBS: Student-UT gäller bara om studenten åker via ett giltigt avtal och om hen är registrerad på utbyte i Ladok.

Här kan du läsa mer om försäkring

Utresande doktorander räknas som student och ska registreras på utbytestillfället i Ladok. Antagning och registrering görs inom doktorandens ämnestillfälle.

Doktorander registreras som övriga studenter på ett utbytestilfälle enligt överenskommelsen i Learning Agreement.  

Utresande anta och registrera

 

Avhandlingsförberedande aktivitet

Doktorander har möjlighet att använda tiden till datainsamling, skrivande, eller liknande (avhandlingsförberedande aktivitet). Studietiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader. 

Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet. Detta är dock en stark rekommendation.

Det krävs inga högskolepoäng från värduniversitet, men mobiliteten ska registreras och erkännas vid Stockholms universitet genom hp. Institutionen bedömer hur mycket poäng utbytet motsvara i doktorandens utbildning. Detta bör även framgå i doktorandens ISP (Individuell studieplan). Studierna ska genomföras på heltid. 

Försäkring Ladok registrering

Doktorander omfattas av försäkring Student-UT. Det finns inget krav på heltid (1–30 hp). 

OBS: Student-UT gäller bara om studenten åker via ett giltigt avtal och om hen är registrerad på utbyte i Ladok.

Här kan du läsa mer om försäkring

Doktoranden registreras på utbytet (på forskarnivå) inom ett ämnestillfälle.

Institutionen bedömer hur många poäng utbytet motsvarar i doktorandens utbildning. Detta bör även framgå i doktorandens ISP (Individuell studieplan).

Poängen ska inte tillgodoräknas utan erkänns när avhandlingen blir godkänd.

Utresande anta och registrera

 

Learning Agreement

Oavsett om doktoranden registrerar sig på kurser eller gör avhandlingsförberedande aktiveter måste det tecknas ett Learning Agreement. Innan mobilitetsperioden ska institutionen försäkra sig om att värdlärosätets kurser/avhandlingsförberedande aktivitet är godtagbara inom studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas (kurser) eller erkännas (avhandlingsförberedande aktivitet) på ett tillfredsställande sätt vid Stockholms universitet efter hemkomst. 

  • Learning Agreement: Kurser
  • Learning Agreement: Avhandlinsförberedande aktivitet 

För avhandlinsförberedande aktiviteter kan det ytterligare användas mallarna av en forskningsplan och -rapport. (OBS: Ersätter inte Learning Agreement, men kan användas som komplement). 

  • Forskningsplan och forskningsrapport

Mallar finns längs nedan på sidan. 

Finansiering

Erasmus+ studentmobilitet – praktik

Praktikens innehåll ska ha relevans för doktorandens utbildning och kan genomföras via två olika typer:

  • Icke-poänggivande: Doktorander kan använda praktiken för till exempel forskningserfarenhet, datainsamling och för att skriva på sin avhandling.
  • Recent graduate: Icke-poänggivande praktik efter studierna. Doktoranden ska ansöka om sin Erasmuspraktik under sista terminen. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. En student som har ansökt om och fått sin examen utfärdad kan inte längre ansöka om praktik.

Praktiken kan äga rum på ett företag, en organisation, ett lärosäte eller ett forsknings-och utbildningscentrum i ett programland (dvs inom EU/EES, samt Serbien, Turkiet, Nordmakedonien). 

Praktiktiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader.

Försäkring Ladok registrering

Doktorander omfattas av Kammarkollegiets gruppförsäkring Student-UT. 


OBS: Gruppförsäkring gäller bara om hen är registrerad på utbyte i Ladok.

Här kan du läsa mer om försäkring

Man kan lägga in praktik under Studentuppgifter som går att knyta till t.ex. avhandlingen. Företag kan läggas in av Systemförvaltningen Ladok/SISU.

Praktiken kan tas med i Diploma supplement men ger inga poäng.

Praktiken utomlands bör även framgå av doktorandens individuella studieplan.

 

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships 

Innan doktoranden påbörjar en mobilitetsperiod för praktik ska institutionen försäkra sig om att praktikperioden är godtagbar som ett del i studentens utbildning och därmed ska synliggöras på ett tillfredsställande sätt vid Stockholms universitet efter hemkomst (OBS: Gäller ej praktik som Recent Graduates). Detta görs genom att fylla i och signera ett Learning Agreement for Traineeships.

  • Mallen finns längs nedan på sidan

Finansiering

Erasmus+ lärarmobilitet

Lärarutbytet ger doktorander möjlighet att undervisa vid ett partneruniversitet i ett programland. Utbytet ska pågå i minst två dagar och innehålla minst åtta undervisningstimmar i veckan. Utbytet får inte uppgå till mer än åtta veckor.

Erasmus+ personalfortbildning (ej forskning!)

Personalfortbildningen innebär att doktoranden kan jobbskugga på ett företag, en organisation eller ett lärosäte, delta i workshops eller i en kortare kurs i ett programland. Fortbildningen ska vara minst två arbetsdagar och upp till 5 dagar relaterat till sina arbetsuppgifter på Stockholms universitet, ej inom forskning. Det är viktigt att det framgår i ansökan att mobiliteten har en tydlig anknytning till internationaliseringsarbetet på Stockholms universitet och särskild egna arbetsuppgifter. 

Stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University, Poznan, Polen

Stockholms universitet utlyser två gånger per år ett stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University (AMU). 
Stipendiet finansieras av Stiftelsen Birgitta och Wawrzyniec Weclewicz fond, som har till ändamål att främja samarbetet mellan AMU och Stockholms universitet inom forskning och utbildning.

Vistelsen vid värduniversitet normalt förutsätts gälla en utbytesperiod av ett år men även längre eller kortare vistelse komma i fråga. En vistelse kan delas upp på flera perioder efter överenskommelse mellan stipendiaten och värduniversitet.