Det var  första gången en undersökning riktad mot internationella alumner som varit registrerade på något magister- eller mastersprogram vid lärosätet under åren 2007 – 2016 genomförts på central nivå vid universitetet. 

Svarsfrekvens på 34 procent

Enkäten skickades ut till 4 371 internationella alumner, varav 686 e-postadresser var felaktiga, vilket innebäratt 3 685 respondenter fick enkätundersökningen. Av dessa valde 1 263 internationella alumner att medverka, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 34 procent. Av dessa var 55 procent kvinnor, 44 procent män och 1 procent valde att definiera sig som annat. Den största gruppen respondenter var mellan 26–35 år.

För att vara alumn vid Stockholms universitet ska en högskolepoäng (1 hp) vara registrerad i Ladok. Detta innebar att över hälften av de medverkande alumnerna i undersökningen fortfarande var studenter vid Stockholms universitet när undersökningen genomfördes.

Kartläggning av internationella alumner

Alumnundersökningen som syftade till att kartlägga var de internationella alumnerna befinner sig på arbetsmarknaden, hur de har nått dit, hur de ser på sin utbildning vid Stockholms universitet och ge förslag på hur internationella alumner fortsatt vill samverka med Universitetet, visar att:

 • två tredjedelar har övervägande positiva erfarenheter av sina studier vid Stockholms universitet
 • mer än två tredjedelar valde Stockholms universitet för att de ville läsa ett specifikt mastersprogram
 • drygt hälften har uppgett att en magister- och mastersexamen från Stockholms universitet i hög till mycket hög utsträckning har påverkat deras möjligheter att erhålla ett arbete
 • drygt en tredjedel av de medverkande internationella alumnerna har uppgett att de arbetar inom den privata sektorn. En femtedel återfinns i den akademiska världen. Vidare är offentlig förvaltning och internationella organisationer attraktiva arbetsplatser för de medverkande internationella alumnerna
 • en tiondel är doktorander och 88 procent av dem har en magister- eller mastersexamen, varav hälften återfinns inom det naturvetenskapliga området
 • tolv procent av de internationella alumner som valde att medverka, har valt att stanna kvar i Sverige efter avslutade studier
 • 38 procent uppger att valet att göra praktik inom sin utbildning har påverkat deras möjligheter att komma i arbete i hög till mycket hög utsträckning
 • drygt hälften uppger att deras studier utomlands i hög till mycket hög utsträckning har påverkat deras möjligheter att erhålla ett arbete
 • två tredjedelar vill känna sig mer knutna till Stockholms universitet och vill samverka i större utsträckning
 • över hälften av respondenterna vill att Stockholms universitet erbjuder aktiviteter som kan leda till arbete, till exempel information och möjligheter till kompetensutveckling, samt seminarier och workshops på engelska. Flertalet alumner ser gärna en aktiv alumnförening och kan tänka sig att starta alumnföreningar i sina hemländer eller i landet de bor och verkar

Informationsträff 7 februari – Internationella alumner i fokus

Välkommen till en informationsträff om arbetet med internationella alumner 7 februari kl. 9.00-10.30 i Ekosalen, Studenthuset

 • Resultat från den internationella alumnundersökningen
 • Alumnevenemang runt om i världen
 • Internationella alumner och studentrekrytering
 • Our alumni – statistik från kampanjen su.se/ouralumni
 • MFS – information om buddy programme för alumner och studenter inom ramen för Minor Field Studies

Anmäl dig här till träffen.

Mer information

Kontakta alumni@su.se för frågor och mer information.