Enligt Stockholms universitets långsiktiga plan för internationalisering, ”Global Engagement”, ska universitetet verka för ökad synlighet och närvaro på de internationella forsknings- och utbildningsarenorna. Ett stort intresse för ökade kontakter finns bland forskare, lärare och studenter vilket framkom i den behovsanalys om stöd till ökad internationalisering som genomfördes vid lärosätet 2017-18. Många uttryckte även önskemål om ett ökat globalt engagemang och fler kapacitetsbyggande projekt. Under 2018 besökte universitetsledningen flera länder i Latinamerika för att initiera nya samarbeten och vidmakthålla befintliga. Under 2020 avser ledningen att besöka ett antal länder i Afrika som ett led i arbetet med att öka SU:s globala närvaro och synlighet i regionen.

Regionstudier om Latinamerika och Afrika

Inom ramen för internationaliseringsarbetet har tidigare en regionstudie om Latinamerika tagits fram och nu kommer en motsvarande om Afrika, ”Regionstudie: Stockholms universitets samverkan med afrikanska lärosäten (2019)”. Den är skriven utifrån ett långsiktigt fokus på regionen. I arbetet med detta underlag träffade arbetsgruppen för regionstudien Stockholm Resilience Centre (SRC) och ett flertal institutioner med samarbeten i regionen t ex Institutionen för data- och systemvetenskap, (DSV) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) och Företagsekonomiska institutionen (FEK). Möten hölls även med externa aktörer såsom STINT, UD, Nordiska Afrikainstitutet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

– Målet för besöket i Afrika är att stärka befintliga samarbeten och initiera nya, som om möjligt bör bygga vidare på existerande utbildnings- och forskningssamarbeten. I studien presenteras befintliga samarbeten, studentutbytesavtal, Sveriges relationer med och närvaro i afrikanska länder, landsbeskrivningar och rekryteringsmöjligheter”, berättar Maria Wikse, internationell samordnare och chef för Global Engagement Team vid Avdelningen för forskningsstöd.

Samarbete inom forskning och utbildning

– Fokus i studien ligger på Afrika söder om Sahara och främst i den östra delen av kontinenten, vilket delvis beror på goda och långvariga relationer mellan Sverige och regionen. Det finns även språkliga skäl eftersom studentrekrytering och i viss mån även forskningssamarbeten är lättare med de engelskspråkiga länderna i Afrika. Flest forskarsamarbeten har Stockholms universitet idag med universitet i Sydafrika och Tanzania, och intresse finns även för att undersöka utsikterna för samverkan med lärosäten i andra länder. I och med att Stockholms universitets europeiska nätverk CIVIS: European Civic University Alliance arbetar strategiskt med Afrika och Medelhavsregionen kommer ytterligare möjligheter att öppna sig för samarbeten i regionen, säger Karin Helmersson Bergmark, rektorsråd för internationell samverkan.

– Även bland Stockholms universitets studenter finns stort intresse för att göra en s.k. Minor Field Study i ett afrikanskt land. Förutom Sydafrika och Tanzania åker många studenter gärna till Rwanda, Ghana, Kenya, Moçambique och Zambia. Vilka länder som ska besökas vet vi inte idag, det kommer att planeras under hösten, avslutar Maria Wikse.

Studien har sammanställts av Global Engagement Team vid Avdelningen vid forskningsstöd i samarbete med medarbetare från Studentavdelningen och Samverkansavdelningen.

Seminarium med fokus på Afrika

Den 9:e oktober arrangeras ett seminarium med fokus på Afrika och möjligheter till samarbete med länder på kontinenten.

Mer information och anmälningsformulär finns här.