Etikfunktionen vid avdelningen för forsknings- och samverkansstöd har i samarbete med gruppen för internationell mobilitet vid Studentavdelningen sammanställt en vägledningstext som riktar sig till medarbetare som själva genomför eller ansvarar för studenter som genomför studier, fältarbete, praktik eller forskning utomlands. Målsättningen är att skydda studenter, medarbetare och andra som påverkas av forskningen eller studierna, att värna god forskningssed och att upprätthålla universitetets trovärdighet och anseende inom forskning och utbildning.
 
I samband med forskning eller studier utomlands kan det finnas säkerhetsmässiga och etiska utmaningar att ta ställning till. Syftet med vägledningstexten är att erbjuda stöd och råd i svåra situationer och att tydliggöra de processer vid universitetet som kan bidra till säkrare utlandsvistelser för studenter och medarbetare. Utgångspunkten är att en riskbedömning alltid bör genomföras inför forskning eller studier utomlands och att ansvaret för en sådan bedömning ligger hos prefekten vid respektive institution. Beredskap för säkerhetsproblem eller etiska avvägningar bör finnas såväl inför, under som efter utlandsvistelsen och det bör tydligt framgå vilka rutiner som gäller för institutionen i händelse av krissituationer.
 
Vägledningstexten lyfter många olika frågor som rör vistelser i riskfyllda områden, olämpliga arbetsuppgifter, datahantering, krav från finansiärer eller värdinstitutioner och vikten av en tillräcklig försäkring via Kammarkollegiet. Texten avslutas med en checklista och förhoppningen är att rekommendationerna ska bidra till ökad insikt om hur farliga situationer och etiska utmaningar kan minimeras i samband med forskning eller studier utomlands. 

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:

Jonas Åkerman forskningssekreterare vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Madelene Henriksgård internationell handläggare vid Studentavdelningen

Anmälan

Frukostträffen äger rum som ett webbinarium. När du anmäler dig får du en länk till det virtuella mötet i Zoom, välkommen!

Anmäl dig till frukostträffen här.

Frukostträffar på temat internationalisering

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering "Good Morning with Global Engagement".

Här listas tidigare frukostträffar