Workshopen arrangerades av projektgruppen för ”Samarbete och samverkan för kopplingen mellan studier och karriär”, som är ett samarbete mellan Samverkansavdelningen och Studentavdelningen. Workshopen leddes av Stefan Nyman från Samverkansavdelningen.

Workshop koppling studier och karriär
Foto: Jeanette Nordström

Erfarenhetsutbyte för inspiration 

Tanken med workshopen var att ta del av och visa det som arbete som görs idag ute i verksamheten med fokus på karriär, samt att i samarbete, komma fram till hur vi vill och kan arbeta med kopplingen studier och karriär med utgångspunkt i Strategier för Stockholms universitet 2019 – 2022. Resultaten kommer att vara en del i den kartläggning som genomförs på Stockholms universitet.

Workshop koppling studier och karriär Föreningen Ekonomerna
Emma Axelsson Föreningen Ekonomerna,
Foto: Helene Komlos Grill

Karriärarbete på Stockholms universitet idag 

Workshopen inleddes med en kort presentation av projektgruppens medarbetare och en kort presentation av kartläggningsprojektet. Därefter fick två institutioner, ett internationellt masterprogram och en fakultetsförening visa hur de arbetar med kopplingen studier och karriär: 

  • BIG med Jessica Slove Davidson
  • International and Comparative Education med Nanna Hübinette
  • Institutionen för Mediestudier med Birgitta Fiedler
  • Föreningen Ekonomerna med Emma Axelsson

Diskussion med utgångspunkt i Strategier för Stockholms universitet 2019 – 2022

Fyra frågor togs upp till diskussion under workshopen med utgångspunkt i Strategier för Stockholms universitet: 

- Samverkan med det omgivande samhället 

- Generisk kompetens

- Alumner

- Samverkan inom lärosätet

Det kom in många bra och konkreta förslag på hur karriärarbetet på lärosätet kan utvecklas och hur vi på Stockholms universitet kan arbeta för att underlätta samarbete och samordning inom lärosätet.

workshop koppling studier och karriär
Foto: Jeanette Nordström


Ett stort tack till alla fantastiska medarbetare som deltog och bidrog med sin erfarenhet och kunskap och inspiration!

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Jeanette Nordström, e-post: jeanette.nordstrom@su.se

_______________________________________________________________________________________________

Utdrag ur Strategier för Stockholms universitet 2019 – 2022
Samverkan ska främja utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. De generiska kompetenser studenterna tillägnar sig genom utbildningen ska lyftas fram tydligare, både gentemot arbetsmarknaden och för studenterna själva. Arbetslivsanknytningen liksom utbildningens relevans och användbarhet ska kontinuerligt beaktas genom ökad dialog med det omgivande samhället. Med störst antal studenter i landet har Stockholms universitet även stora möjligheter att samverka genom sina alumner. Denna verksamhet ska utvecklas vidare med och för svenska och internationella alumner.
_ _ _ 
Ledningen och medarbetare ska arbeta strategiskt med att utveckla verksamheten vilket förutsätter att det finns en öppen och tillåtande organisationskultur som uppmuntrar nya lösningar och en aktiv dialog mellan olika delar i organisationen.