Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation (NIMK) formerades 2016 och är ett professionellt nätverk inom högre utbildning i Sverige.

Syftar till erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling

  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte kring marknadsföring och kommunikation av Sverige som studiedestination
  • Verka för att undanröja hinder för marknadsförings- och studentrekrytering
  • Initiera samarbeten i gemensamma frågor
  • Bereda ärenden till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor

Nätverket har en nära koppling till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor genom att ordförande och vice ordförande i nätverket regelbundet deltar vid expertgruppens möten, och att frågor av gemensamt intresse tas upp via kontakter mellan expertgruppens presidium och nätverkets ledning. Nätverkets ordförande och vice ordförande ska delta i expertgruppens möten vid minst ett tillfälle per termin.

Alla lärosäten anslutna till SUHF har rätt till en representant i Nätverket

Medlemmarna består av representanter som arbetar med internationell studentrekrytering från de lärosäten som har uttryckt önskemål om att delta i samarbetet. Representanten utses vid respektive lärosäte. Svenska institutet adjungeras till Nätverkets möten.

Helene Komlos Grill, projektledare för internationell kommunikation vid Samverkansavdelningen, är ordförande och koordinerar nätverket tillsammans med vice ordförande.

E-post: helene.komlos.grill@su.se