Universitet i Civis

Civis för samman nästan 600 000 studenter, akademiker och anställda. Följande forskningsuniversitet ingår i alliansen:

Medfinansierat av EU

Alliansen får stöd av EU-kommissionens satsning ”European Universities” inom Erasmus+.

 

Syftet med alliansen

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Alliansens samarbete inom utbildning, forskning och samverkan sker bland annat via de fem hubbarna som fokuserar på fem globala utmaninga.
Dessa globala utmaningar är:

  1. Klimat, miljö, energi
  2. Städer och mobilitet
  3. Hälsa
  4. Samhälle, kulturer och kulturarv
  5. Digitala och teknologiska omvandlingar

Hubbarna är tvärvetenskapliga och inom dessa fem områden skapas gemensamma utbildningar med kurser som har nära koppling till excellent forskning vid de olika lärosätena. Hubbarna främjar även forskningssamarbeten och samverkan med externa parter.

Inom alliansen byggs nya gemensamma program och kurser upp för studenter vid Civis-universiteten. Lärare, forskare och administrativ personal ska kunna samarbeta inom utbildning, forskning, samverkan och stödverksamhet. Partnerskap med lokala och regionala aktörer ska kunna öppnas upp för övriga lärosäten inom alliansen. Civis-universiteten stärker samarbeten med andra universitet framför allt i Medelhavsregionen och i Afrika.

 

Utbytesstudier via Civis

För Stockholms universitets studenter ger Civis stora möjligheter att läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten via Erasmus+, genom traditionella utbytesstudier eller genom t.ex. så kallade blandade intensivprogram, BIP (som är korta kurser där en del av kursen utförs virtuellt och en del fysiskt på plats under en vecka vid ett Civislärosäte). Mer information om hur studenter ansöker om utbyte till ett Civis-universitet.

Utbytesplatser inom Civis kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå. Alla studenter som åker på utbytesstudier via Erasmus+ beviljas efter ansökan ett stipendium, givet att villkoren är uppfyllda. För frågor om utlysning av Civis-platser och urval kan du vända dig till Studentavdelningen via studentutbyte@su.se

För dig som jobbar som internationell koordinator/studievägledare/kursadministratör så finns rutiner för studentmobilitet inom Civis.

Studenter vid Civis-universiteten kommer att kunna dra nytta av det så kallade europeiska studentkortet. Det ger tillgång till olika typer av studentservice vid de andra lärosätena och underlättar utlandsstudier.

 

Utlandspraktik via Civis

En annan möjlighet är att genomföra utlandspraktik vid någon av de många samarbetsparter som alliansens lärosäten har. Medel för detta kan sökas inom ramen för Erasmus+. Även datainsamling för uppsats/avhandling är möjlig inom ramen för Erasmuspraktik.

 

Personalmobilitet

Medel för lärarmobilitet (undervisningsuppdrag) och personalfortbildning (jobbskuggning och t.ex. deltagande i kurser/staff weeks) inom Erasmus+ finns att söka för besök vid något av lärosätena inom Civis. Jobbskuggning vid alliansens övriga lärosäten kan vara ett bra första steg att utveckla systematiska utbyten med andra institutioner inom alliansen. Mer information om ansökan om medel för personalmobilitet.

Om du som medarbetare sitter med i en formell gruppering inom Civis och har frågor om resor för att delta i olika typer av möten – kontakta Sara Laginder vid Rektors kansli för mer information.

 

Blandade intensivprogram (BIP) inom Civis

Inom Civis finns möjlighet att planera och anordna så kallade BIP, dvs kortare kurser om 3-6 ECTS som innehåller både en fysisk och en virtuell kursdel – tillsammans med andra partneruniversitet. En förutsättning för SU:s deltagande är att detta är välförankrat enligt gängse interna rutiner och praxis vid berörd institution redan i planeringsfasen innan ansökan till Civis skickas in. En annan förutsättning för en BIP-kurs är att kursen ges tillsammans med minst två andra Civis-universitet i Erasmus programländer och att minst 15 studenter med Erasmusstipendium från andra Civis-universitet deltar. Studenter, lärare och personal som deltar i en mobilitet inom BIP kan ansöka om Erasmusstipendium. Läs mer information om BIP inom Civis.

 

Open labs

Alliansen samtliga universitet har etablerat Open labs som en strukturerad samarbetsform där universitetet möter partners i staden eller regionen, t ex myndigheter, företag, föreningar och politiker. Inom ramen för ett Open lab sker samverkan kring viktiga lokala frågor för att genomföra olika samverkansprojekt eller initiera ansökningar om forskningsmedel, exempelvis från EU:s strukturfonder. Information om SU:s open lab.

 

Mångspråkighet

Vid universiteten inom Civis-alliansen finns ett stort utbud av utbildningar på engelska, inte minst på avancerad nivå och forskarnivå. Samtidigt är en viktig målsättning med Europauniversiteten att främja flerspråkighet och utveckla studenters kunskaper i andra språk än modersmålet och engelska. Vid Civis-universiteten bedrivs mycket utbildning på franska, grekiska, italienska, rumänska, spanska, tyska och svenska. Alliansen kommer därför att utveckla olika typer av språkstöd och språkutvecklande aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar för studenter att kunna följa undervisning på dessa språk. Stockholms universitets språkcafé har öppnats för Civis-studenter.

Kontaktperson är Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare vid Språkstudion.

 

Afrika och Medelhavsregionen

Flera av Civis-universiteten ligger i Medelhavsområdet och alla lärosäten i alliansen samarbetar med universitet och andra organisationer i olika länder i Afrika. Medelhavsområdet och Afrika är därför prioriterade geografiska områden inom alliansen för samarbeten inom utbildning, forskning och innovation. Civis har nu samarbetsavtal med sex utvalda afrikanska universitet för att arbeta gemensamt med samhällsutmaningar.

 

Research and Innovation Strategy for CIVIS, RIS4CIVIS

Fokus från start i Civis är utbildning, men för att kunna bredda arbetet inom Civis startade projektet Research and Innovation Strategy for Civis, RIS4CIVIS våren 2021. RIS4CIVIS avslutas under 2023 och resultatet ska då integreras i Civis.
Vill du läsa mer finns information under RIS4CIVIS webbsidan.

 

Kontakt - administrativt stöd vid SU

Det finns många personer som är aktiva och har olika uppdrag inom Civis vid SU, listan nedan inkluderar bara administrativt anställd personal som kan hjälpa dig som SU-medarbetare vidare om du har frågor och funderingar gällande Civis.

Om du och din institution/enhet/sektion/fakultet vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom Civis går det jättebra att kontakta oss för mer information eller för att boka in en presentation.
För allmänna frågor rörande Civis:civis@su.se

Ledningssekretariatet, Rektors kansli:

Johanna Diehl:
- Institutional Coordinator (tidigare benämnt projektledare)
- Övergripande ansvar för SU:s deltagande i Civis.
- Jobbar framförallt gentemot alliansen, men även med vissa interna frågor.
E-post: johanna.diehl@su.se  Telefon: 08-16 23 84

Sara Laginder
- Samordnare Civis
- Intern samordning av Civis vid SU.
- Admininstrativt stöd Hub 1: Klimat, miljö, energi
E-post: sara.laginder@su.se Telefon: 08-16 27 03

Pär Brännström
- Projektledare RIS4CIVIS:
- Administrativt stöd till Ström 1, arbetspaket 2 och 3
E-post: par.brannstrom@su.se Telefon: 08-16 47 17

Gruppen för stöd till internationalisering (International Office), Studentavdelningen:

Anna Koch Öster  
- Civis Education Officer
- Stöd till lärare vid SU vid planering och utveckling av gemensam utbildning inom Civis, t.ex. så kallade blandade intensivprogram, BIP.  
E-post: anna.koch@su.se Telefon: 08-16 11 80

Erik Rosenberg
- Civis Mobility Officer
- Ansvarar för mobiliteter som sker inom ramen för Civis.
E-post: erik.rosenberg@su.se Telefon: 08-16 12 29

Kommunikationsavdelningen:

Serena Nobili
- Civis Communications Officer
E-post: serena.nobili@su.se Telefon: 08-553 785 44

IT-avdelningen:

Markus Forslund
- Civis Digital Officer
E-post: markus.forslund@su.se Telefon: 08-16 39 17

 

Mer information