Civis logotype

Universitet i Civis

Följande forskningsuniversitet ingår i alliansen:

Medfinansierat av EU

Alliansen får stöd av EU-kommissionens satsning ”European Universities” inom Erasmus+.

Syftet med alliansen

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Alliansens samarbete inom utbildning, forskning och innovation fokuserar på fem globala utmaningar:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digitala och teknologiska omvandlingar
  • Samhälle, kulturer och kulturarv.

Som Europauniversitet är det övergripande målet med alliansen att främja de grundläggande europeiska rättigheterna om människans värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, demokrati och rättssäkerhet. Allianssamarbetet ska bidra till att stärka samhörigheten i Europa, öka kunskap och förståelse för olika kulturer och språk, liksom att främja europeiska universitets attraktions- och konkurrenskraft.

Samarbetet i praktiken

Inom alliansen ska program och kurser tillgängliggöras för studenter på övriga Civis-universitet och nya gemensamma utbildningar byggas upp. Lärare, forskare och administrativ personal ska kunna samarbeta inom utbildning, forskning, samverkan och stödverksamhet. Partnerskap med lokala och regionala aktörer ska kunna öppnas upp för övriga lärosäten inom alliansen. Civis-universiteten strävar efter att utöka samarbeten med andra universitet framför allt i Medelhavsregionen och i Afrika.

Utbytesstudier och utlandspraktik

För Stockholms universitets studenter ger Civis stora möjligheter att läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten via Erasmus+, genom traditionella utbytesstudier eller genom att på distans läsa virtuella kurser. Här finns mer information om hur studenter ansöker om utbyte till ett Civis-universitet: su.se/civis/student.

Det kommer också att finnas möjlighet att ta del av föreläsningar och moment i kurser på de andra lärosätena. Ytterligare en möjlighet är att genomföra utlandspraktik vid någon av de många samarbetsparter som alliansens lärosäten har. Särskilda medel för det finns både inom ramen för Civis-alliansen och inom ramen för Erasmus+ (https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/praktik-utomlands-via-erasmus).

Studenter vid Civis-universiteten kommer att kunna dra nytta av pågående projekt att skapa ett europeiskt studentkort. Det ger tillgång till olika typer av studentservice vid de andra lärosätena och underlättar utlandsstudier.

Utbytesplatser inom Civis kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå. Alla studenter som åker på utbytesstudier via Erasmus+ beviljas efter ansökan ett stipendium, givet att villkoren är uppfyllda. För frågor om utlysning av Civis-platser och urval kan du vända dig till Studentavdelningen: civismobility@su.se

För information om vilka kurser du kan läsa under ditt utbyte vänder du dig till din institution: su.se/utbyteskoordinatorer

Personalutbyte

Inom Civis finns medel avsatta för utveckling av samarbeten för att möjliggöra för lärare, forskare och administrativ personal att besöka alliansens övriga lärosäten. Det kan avse resor för att exempelvis utveckla gemensamma kurser eller forskningssamarbeten kopplade till arbetet med de tematiska hubbarna inom alliansen. För frågor om olika typer av samarbetsformer inom Civis skrivi till civis@su.se.

Medel för lärarmobilitet (undervisningsuppdrag) och personalfortbildning (jobbskuggning) finns att söka för besök vid något av lärosätena inom Civis. Jobbskuggning vid alliansens övriga lärosäten kan vara ett bra första steg att utveckla systematiska utbyten med andra institutioner inom alliansen.

Utveckling av undervisning

Inom alliansen finns särskilda högskolepedagogiska satsningar för att utveckla nya former för undervisning och gemensamma flexibla kurser. Som lärare kan du delta i samarbeten för att utveckla din egen professionella kompetens. Att utveckla möjligheter för studenter att kunna ta del av undervisning vid andra lärosäten eller på andra språk är en viktig del av det universitetspedagogiska utvecklingsarbetet i syfte att öka den virtuella mobiliteten. Kontaktperson: Ulf Olsson vid Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL (ulf.olsson@su.se). 

Genom Erasmus+ Strategiska partnerskap kan medel sökas för att tillsammans med minst två andra Civis-universitet starta projekt som syftar till att exempelvis utveckla kurs- och utbildningsplaner, kurser och undervisningsmoduler eller att ta fram material och pedagogiska metoder och verktyg. 

Utvecklingen av hubbar

Utvecklingen av tematiska hubbar för utbildning, forskning och samverkan kommer att vara en central del av samarbetet inom alliansen. Hubbarna är tvärvetenskapliga och fokuserar på följande fem globala utmaningar: 

  • Hälsa
  • Städer, territorier och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digitala och teknologiska omvandlingar
  • Samhälle, kulturer och kulturarv.

Inom vart och ett av dessa områden kan gemensamma utbildningar skapas med kurser som har nära koppling till excellent forskning vid de olika lärosätena. Studenter och doktorander kommer också att få olika studievägar synliggjorda där relevanta kurser vid Civis-universiteten presenteras inom de olika temana. Hubbarna kommer också att främja forskningssamarbeten och samverkan med externa parter.

Följande tabell ger exempel den ämnesbredd som varje tematiskt område kan innefatta:

Några exempel på ämnesområden inom varje tema

         
Digitala och teknologiska omvandlingar   Städer, territorier och mobilitet  Hälsa Samhälle, kulturer och kulturarv  Klimat, miljö och energi
Artificiell intelligens
Nya media
Teknik och konstruktions-processer
Musik
Lärande och utbildning
Digitalisering
Smarta städer
Urbanism
Geografi
Arkitektur
Transporter
Logistik
Migration
Styrning
Nutrition
Åldrande
Välmående
Epidemiologi
Folkhälsa
Medicinsk utbildning
Neurovetenskap
Sport
Kost 
Historia
Litteratur
Sociologi
Arkeologi
Konst
Migration
Filosofi
Politik
Europeisk identitet
Språk
Geologi 
Oceanografi
Epidemiologi
Folkhälsa
Boende och bebyggelse
Klimat
Miljöförstöring
Migration

Under 2019–2021 kommer tre av dessa teman att väljas ut för alliansens första tre hubbar. Stockholms universitet samordnar arbetet med hubbarna inom alliansen. Akademiskt ansvariga för arbetet är professorerna Alasdair Skelton och Kevin Noone (wp4leader@su.se). 

Samverkan och innovation

Samarbetet inom alliansen syftar till att fördjupa olika lokala och regionala samarbeten som lärare och forskare har vid de olika lärosätena, dels för att stärka utvecklingen av utbildning och forskning, dels för att skapa bättre möjligheter för praktik för utbytesstudenter.

Alliansen kommer att etablera Open labs som en strukturerad samarbetsform där universitetet träffar sina partners inom staden eller regionen, t ex myndigheter, företag och politiker. Inom ramen för ett Open lab sker samverkan kring viktiga lokala frågor för att genomföra olika samverkansprojekt eller initiera ansökningar om forskningsmedel, exempelvis från EU:s strukturfonder. Open lab-aktiviteter ska också kunna erbjuda studenter praktikmöjligheter på myndigheter, företag och andra organisationer. Olika samverkansaktiviteter kommer också att rymmas inom arbetet med de tematiska hubbarna. Kontaktperson är Fredrik Oldsjö på Rektors kansli (fredrik.oldsjo@su.se)

Mångspråkighet

Vid universiteten inom Civis-alliansen finns ett stort utbud av utbildningar på engelska, inte minst på avancerad nivå och forskarnivå. Samtidigt är en viktig målsättning med Europauniversiteten att främja flerspråkighet och utveckla studenters kunskaper i andra språk än modersmålet och engelska. Vid Civis-universiteten bedrivs mycket utbildning på franska, grekiska, italienska, rumänska, spanska, tyska och svenska. Alliansen kommer därför att utveckla olika typer av språkstöd och språkutvecklande aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar för studenter att kunna följa undervisning på dessa språk. Kontaktperson är Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare vid Språkstudion (christine.ericsdotter@sprakstudion.su.se). 

Afrika och Medelhavsregionen

Flera av Civis-universiteten ligger i Medelhavsområdet och alla lärosäten i alliansen samarbetar med universitet och andra organisationer i olika länder i Afrika. Medelhavsområdet och Afrika är därför prioriterade geografiska områden inom alliansen för samarbeten inom utbildning, forskning och innovation. Målet är att utvidga befintliga och inleda nya samarbeten mellan Civis-universiteten och universitet i Afrika och Medelhavsområdet för att arbeta gemensamt med samhällsutmaningar. Inom Civis kommer befintliga samarbeten att kartläggas och nya samarbetspartners identifieras för de teman som väljs ut för hubbarna.

Kontakt

civis@su.se

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet och ledamot i styrgruppen för Civis. E-post: maria.wilenius@su.se. Telefon: 08-16 23 06.

Mer information