GRUNDLÄGGANDE VILLKOR FÖR MOBILITET

Ansökan om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

För att få delta i Erasmus+ måste lärosätet inneha en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), vilket är ett certifikat undertecknat av EU-kommissionen. I ECHE uttrycks de grundläggande principerna för alla Erasmusaktiviteter och innehållet ska respekteras av lärosätet. Gruppen för internationell mobilitet, Studentavdelningen, ansvarar för att ansöka om Stockholms universitets ECHE. Den nuvarande är giltig till och med 2020/21.

Programländer (giltiga länder/territorier att resa till)

Nedanstående länder kategoriseras som programländer och medverkar fullt ut i Erasmusprogrammet.

Utbytesavtal

Studentutbyten (för studier) och lärarutbyten mellan lärosäten ska genomföras inom ramen för ett utbytesavtal (Inter-Institutional Agreement). Dessa avtal kan ingås av två eller fler lärosäten. Avtalen kan också omfatta utlandspraktik för studenter och fortbildning för personal, beroende på om partnerinstitutionerna kan hitta mottagande företag/organisationer utomlands, men är inget krav.

Institutionens prefekt, eller den person prefekten har delegerat behörigheten till, ansvarar för att signera avtalen. Institutionen ansvarar för att spara originalavtalet och för att maila en kopia till moveon@su.se och till ladok@su.se

En SU-anpassad mall och instruktioner om överväganden vid signering av avtal finns att tillgå på Medarbetarwebben.

Avtalsdatabas - studentmobilitet

Avtalsdatabas - lärarmobilitet

Medborgarskap

Alla studenter och anställda på Stockholms universitet får oberoende sitt medborgarskap delta i Erasmus+ om de uppfyller villkoren för mobilitet.

Villkor för studentmobilitet, studier (SMS) och praktik (SMP)

Upprättande av rutiner och urval

Studier

Studenter ansöker om utbytesplats vid en institution på Stockholms universitet. Det åligger varje institution på Stockholms universitet att upprätta rutiner för utlysning av tillgängliga platser och urval av sökande. Rutinerna ska organiseras på ett sådant sätt att opartiskhet kan garanteras i urvalsprocessen. Urvalet av deltagare ska vara jämlikt och inkluderande i enlighet med de övergripande målen för Erasmus+ programmet. Alla krav som relaterar till urvalet ska vara fullständigt transparenta och ska göras tillgängliga för alla parter involverade i urvalsprocessen.  Urvalskriterierna och prioriteringarna som beskrivs i Erasmus+ Programme Guide och den årliga utlysningen (Call for proposals) måste respekteras.

Urvalskriterierna – till exempel akademiska resultat, tidigare erfarenheter av utbyten, motivation och tidigare erfarenhet av värdlandet (det vill säga återvändande till ursprungslandet) ska vara offentliga.

Lägre prioritet ska ges till dem som redan har deltagit i utbyten på samma studienivå inom ramen för programmet för livslångt lärande, Erasmus Mundus eller Erasmus+. När det gäller Erasmus Mundus masterkurser och Erasmus Mundus gemensamma masterprogram beaktas tidigare deltagande endast för stipendiater.

Beslut om tilldelning av en mobilitetsplats inom Erasmus+ ska dokumenteras (diarieföras på  institutionen) och offentliggöras. Respektive institution ska, i sju år, spara alla framtagna listor över studenter som ansöker om en mobilitetsplats inom programmet. Listorna kan innehålla resultatet av ansökningarna till Erasmus samt några korta kommentarer på ansökan. Mer information om dokumentation finns på Medarbetarwebben.

Praktik

Det åligger Gruppen för internationell mobilitet att upprätta rutiner för utlysning av tillgängliga stipendier och urval av sökande.

Det är studentens uppgift att leta upp en praktikvärd. Praktikens innehåll ska ha relevans för studentens utbildning och leda till erkänd examen. Bedömning görs på respektive institution.

Krav på tidigare studier

Studier

En student som ska åka utomlands för att studera genom Erasmus+ ska ha läst minst ett år heltid på akademisk nivå innan mobilitetsperioden för studier kan påbörjas.

Praktik

För praktik finns inga krav på tidigare studier.

Akademiskt erkännande

Både för studie- och praktikperioder inom Erasmus+ är kravet att studenten ämnar ta ut en examen vid Stockholms universitet så att tillgodoräknande (eller erkännande via Diploma Supplement) är möjligt. En student som enbart tänker läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmusmobilitet  - vare sig för studier eller praktik. Däremot kvalificerar sig fristående kursstudenter, som ämnar ta ut en examen, för Erasmusmobilitet.

Hemlärosäte

Studenten måste vara registrerad vid Stockholms universitet, vid tiden för ansökan, för att kunna delta i Erasmusmobilitet.

Recent Graduates (Nyligen utexaminerade studenter)

Studenter som nyligen tagit examen vid Stockholms universitet får delta i Erasmuspraktik, men inte i studier. För att vara behörig måste studenten ansöka om praktiken under sin sista termin och genomföra/slutföra praktiken  inom ett år efter examen.

Avgifter

Studenter som deltar i ett Erasmusutbyte ska vara befriade från avgifter för handledning, registrering, examinationer och tillgång till laboratorier och bibliotek vid den mottagande institutionen. Det är dock tillåtet att ta ut mindre avgifter för försäkringar, medlemskap i studentkår och användning av olika material som fotokopior och laboratorieprodukter, på samma villkor som för lokala studenter. Utresande studenter ska inte vara skyldiga att betala några ytterligare avgifter i samband med organisationen eller administrationen av utbytet.

Försäkring

Stockholms universitet tillhandahåller en gruppförsäkring, Student UT, för alla utresande studenter och praktikanter. Försäkringen är tecknad hos Kammarkollegiet och kostar inte studenten något. Försäkringen omfattar alla studenter som är registrerade (på ett giltigt avtal) för utbytesstudier/praktik i Ladok. Försäkringen gäller den registrerade perioden i Ladok samt 14 dagar före och efter. Det är därför viktigt att studenten är korrekt registrerad innan avfärd. Information om försäkringens innehåll finns på Kammarkollegiets webbsida.

Inom EU/EES ska studenterna i första hand använda och beställa Försäkringskassans blå sjukförsäkringskort. Det ger studenten rätt till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av EU/EES-länderna, enligt samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som de som är försäkrade i det landet. Studenterna beställer själva kortet på Försäkringskassans webbsida.

På Stockholms universitet ansvarar utbyteskoordinatorn för att informera om Student UT, utfärda försäkringsintyg och informera om sjukförsäkringskortet.

Mer information om registrering i Ladok och hantering av försäkringsintyg etc.  finns på Medarbetarwebben.

Berättigad studentmobilitet

Studier

Studentutbyten kan genomföras inom alla ämnesområden/akademiska discipliner på grund-, avancerad- eller doktorandnivå vid utländskt partnerlärosäte i enligt med vad institution slutit avtal om. För att säkerställa att utbytena håller hög kvalitet och får största möjliga effekt för studenterna måste de innehålla utbildning som är relevant för att ta examen och tillgodose personliga utvecklingsbehov.

Studieperioden måste ske vid ett och samma lärosäte under en sammanhängande tid. Studierna ska ske på heltid (30 hp/termin). Längden på en termin kan variera från land till land, men antalet poäng en student förväntas studera på värduniversitetet ska alltid motsvara vad som anges som heltid på respektive lärosäte. Minimitiden för studier är 90 dagar och maximitiden är 12 månader. Om studieperioden är kortare än 90 dagar, men omfattar en hel termin på värdlärosätet är omfattningen dock godkänd. Det är möjligt för studenter att delta i mobilitet som startar vårtermin och avslutas på hösttermin.

Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som studier men kan även räknas som praktik om det till exempel saknas ett utbytesavtal mellan lärosätena.

Praktik

Arbetsplatsförlagd praktik kan genomföras på heltid på grund-, avancerad- eller doktorandnivå i ett annat programland. 

Praktiken ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period och vara på heltid. Arbetstiden per vecka ska motsvara vad som anses vara heltid i respektive land. Minimitid för praktik är två månader och maximitiden är 12 månader.

Studentaktiviteter som räknas som praktik:

 • Heltidspraktik utomlands på företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra etablerat i ett programland.
 • Datainsamling till uppsats/avhandling som sker till exempel på ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid.
 • Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som studier men kan även i vissa fall räknas som praktik (om det saknas ett utbytesavtal mellan lärosätena).
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (om det handlar om heltidsarbete under 30-360 dagar).

I de fall praktikanten utförs på ett lärosäte ska han/hon inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).

Mottagande organisationer kan vara följande:

 • offentliga eller privata organisationer som är aktiva på arbetsmarknaden eller på utbildnings-, yrkesutbildnings- eller ungdomsområdet. Det kan till exempel vara: företag, offentliga organ, handelskammare, fackföreningar, forskningsinstitut, stiftelser, lärosäten, institut och utbildningscentrum. 
 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer.
 • organ som erbjuder yrkesvägledning, professionell rådgivning och informationstjänster.
 • lärosäten i Europa som är anslutna till Erasmusprogrammet.

Företag/organisationer som inte är giltiga för praktik:

Praktiken kan genomföras via tre olika typer:

 • Poänggivande – inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete.
 • Icke-poänggivande (”frivillig”) – utöver ordinarie studieprogram, t.ex. sommarpraktik.
 • Recent graduate – en icke-poänggivande praktik efter studierna. Studenten ska ansöka om sin Erasmuspraktik under sista termin. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. En student som har fått sin examen utfärdad kan inte längre ansöka om praktik.

Studier och praktik

En studieperiod utomlands kan även innefatta en praktikperiod. Att på det här sättet kombinera studier och praktik skapar synergier mellan de akademiska och de yrkesmässiga utlandserfarenheterna. Detta kan organiseras på olika sätt beroende på situationen: antingen genomförs den ena verksamheten efter den andra eller samtidigt.

Den kombinerade perioden ska vara mellan 3 - 12 månader och i samma land. Studenten, tillsammans med heminstitutionen, bestämmer den inbördes längden på studier respektive praktik, baserat på mobilitetens relevans.

 • FÖRE MOBILITETEN

Learning Agreement for Studies/Traineeship (LA)

Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod för studier eller praktik ska hans/hennes institution (i undantagsfall Examensgruppen) försäkra sig om att värdlärosätets kurser/praktikperiod är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt vid Stockholms universitet efter hemkomst. Detta görs genom att fylla i och signera ett Learning Agreement.

Avtalet ska fastställas och skrivas på av studenten, institutionen (eller Examensgruppen) och värdlärosätet/företaget/organisationen innan mobilitetsperioden inleds. Om det finns behov av att ändra Learning Agreement ska revidering avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet/företaget/organisationen. Om några senare ändringar skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via e-mail. En inskannad underskrift gäller, dock ej signaturer som klistras in med ”copy/paste”.

Om studenten använder utbytesperioden för att samla material till och skriva sin uppsats eller förbereda en avhandling krävs inte nödvändigtvis Learning Agreement för dessa aktiviteter. Det är dock ändå viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse med det mottagande lärosätet om utbytesperioden och dess innehåll. Uppsatsen/avhandlingen kan handledas från och opponeras vid Stockholms universitet. Det är dock starkt rekommenderat att studenten även har en handledare vid värdlärosätet.

På Stockholms universitet signeras Learning Agreement av den person, på institutionen, vilken prefekten delegerat ansvaret till. Även Examensgruppen har rätt att signera dokumentet. En SU-anpassad mall för Learning Agreement finns att tillgå på Medarbetarwebben.

Stipendieansökan och Grant Agreement

Efter att en student nominerats och antagits till ett partnerlärosäte/blivit erbjuden en praktikplats och fått dess relevans för utbildningen godkänd av institutionen ansöker han/hon om sitt stipendium. Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för att handlägga ansökningarna och teckna stipendieavtal (Grant Agreement) med studenten. Kontraktet ska vara underskrivet innan studenten börjar sin utbytesperiod.

Instruktioner om hur ansökan till studiestipendiet går till finns på webben.

Instruktioner om hur ansökan till praktikstipendiet går till finns på webben.

Erasmus Student Charter (ESC)

I Erasmus Student Charter (ESC) fastslås Erasmusstudenters rättigheter och skyldigheter. Lärosätena skall se till att varje student som åker på ett Erasmusutbyte får ett ESC. Gruppen för internationell mobilitet delger studenterna dokumentet i samband med stipendiehanteringen.

Online Linguistic Support - OLS

Obligatoriskt för alla studenter som ska genomföra en mobilitet (studier/praktik) är att genomgå en språklig utvärdering före och efter utbytet. Testet heter Online Linguistic Support, men brukar benämnas OLS-test. Institutionen ansvarar för att anmäla sina nominerade studenter (studier), samt språk, till Gruppen för internationell mobilitet, vilka ansvarar för resterande administration av OLS. Praktikanter får tillgång till testet efter att ansökan om praktikstipendium har godkänts. 

Studenten ska göra den språkliga utvärderingen i det huvudsakliga undervisnings-/arbetsspråket för mobiliteten. Undantag görs för studenter vars modersmål kommer att vara det huvudsakliga undervisnings-/arbetsspråket under utbytet. För studenter som kommer att använda två språk lika mycket under mobiliteten är det upp till det sändande lärosätet att bestämma i vilket av de två språken studenten ska göra den språkliga utvärderingen. Efter att ha genomfört den obligatoriska språkbedömningen erbjuds alla studenter att delta i en frivillig språkkurs.

Språkbedömningen (och språkkurserna) följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Efter genomfört test får studenten besked om vilken nivå kunskaperna motsvarar. 

Information om hur anmälan till testet går till finns på Medarbetarwebben.

Registrering i Ladok

Information om hur antagning och registrering i Ladok går till finns på Medarbetarwebben.

 • UNDER MOBILITETEN

Institutionen är under studentens vistelse utomlands ansvarig för att kontinuerligt hålla kontakt och försäkra sig om att allt löper på som planerat.

Avbrott

Det åligger studenten att omgående meddela sin institution/Gruppen för internationell mobilitet om eventuellt avbrott. I de fall institutionen fått vetskap om avbrott meddelas detta till Gruppen för internationell mobilitet för att säkerställa att informationen nått dit.  

Om studenten inte genomfört hela sin utbytesperiod kan delar av eller hela Erasmusstipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om studenten förhindrats att genomföra de planerade studierna på grund av force majeure. Gruppen för internationell mobilitet administrerar eventuell återbetalning av stipendium samt force majeure-ansökan.

Förlängning av mobilitetsperioden

En pågående utbytesperiod kan förlängas genom överenskommelse mellan sändande och mottagande lärosäte/företaget/organisationen på följande villkor:

 • Begäran om att förlänga vistelsen ska ha inkommit till utbyteskoordinatorn/Gruppen för internationell mobilitet senast en månad före slutet av den ursprungligen planerade utbytesperioden.
 • Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll). 
 • Om begäran är godtagbar för alla parter ska stipendieavtalet ändras och alla arrangemang för förlängningen slutföras innan den ursprungliga perioden har avslutats.

Närvarointyg

Innan studenten reser hem ska den se till att få sin närvaro intygad. För studier görs detta via Certificate of Attendance och för praktik via Learning Agreement for Traineeship. Datumen ska motsvara studentens fysiska närvaro (faktiskt mobilitetsperiod). Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet/företaget/organisationen. Detta kan till exempel vara startdatum för den första kursen/första arbetsdagen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet, eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet/företaget/organisationen, till exempel sista kursdagen, sista dagen i tentamensperioden, sista arbetsdagen eller liknande.

 • EFTER MOBILITETEN

Akademiskt erkännande (Academic recognition)

Studier

Efter utlandsvistelsen ska det mottagande lärosätet/företaget/organisationen ge studenten och dennes institution ett studieintyg eller praktikintyg (arbetsintyg) som bekräftar resultatet av det överenskomna programmet. I uppföljningen av utbytet ingår att den sändande institutionen formellt ska godkänna dels de studiemeriter som studenten fått utomlands för formellt lärande av nyförvärvad kompetens (med ECTS-poäng eller ett likvärdigt system).

Utbytesstudier inom Erasmus+ ska tillgodoräknas vid Stockholms universitet utan onödig fördröjning efter att studenten ansökt om tillgodoräknande på institutionen (eller Examensgruppen). Poäng eller tillgodoräknande kan endast komma att vägras om studenten misslyckats med att uppnå de akademiska mål som värdlärosätet satt upp eller på annat sätt misslyckats med att leva upp till de krav som partnerlärosätet krävt. Institutionen (Examensgruppen) ansvarar för att informera studenten om hur ansökan om tillgodoräknande går till samt hur överklagande kan göras.

Praktik

Efter utlandsvistelsen ska det mottagande lärosätet/företaget/organisationen ge studenten och heminstitution ett praktikintyg (arbetsintyg) som bekräftar resultatet av det överenskomna programmet.

Institutionen ska efter mobiliteten tillgodoräkna eller erkänna praktiken via Diploma Supplement.

 • Poänggivande: tillgodoräknande via högskolepoäng. När studenten ansöker om examen ska en begäran om att få praktiken omnämnd i Diploma Supplement göras i meddelandefältet på examensansökan.
 • Icke-poänggivande: erkännande via Diploma Supplement (DS). När studenten ansöker om examen ska en begäran om att få praktiken omnämnd i Diploma Supplement göras i meddelandefältet på examensansökan. Institutionen kan, om önskvärt, koppla praktiken till en viss kurs. Detta görs i Ladok under: studentuppgifter - praktik - ändra - utbildning.
 • Recent graduate: utantaget från regeln för akademiskt erkännande.

Användandet av Europass är inget krav, men rekommenderas.

Rapportering efter mobiliteten

Alla som deltagit i Erasmusmobilitet (studier/praktik) ska fylla i en online-enkät efter avslutad mobilitet. Länk skickas automatiskt ut till studenten.

Online Linguistic Support - OLS

Efter mobilitetens slut ska studenten göra ett uppföljande OLS-test.

Närvarointyg

Efter att ha fått sitt närvarointyg signerat på värdlärosätet/företaget/organisationen ansvarar studenten för att ladda upp det i MoveON.

Villkor för personalmobilitet - lärarmobilitet (STA) och personalfortbildning (STT)

 • FÖRE MOBILITETEN

Upprättande av rutiner och urval

Lärare och personal som deltar i Erasmusmobilitet ska väljas ut på ett rättvist och öppet sätt av det sändande lärosätet. För att kunna delta i ett lärarutbyte eller personalfortbildning krävs ett godkännande från institutionen prefekt (eller motsvarande). Det åligger institutionen att skapa rutiner för detta urval.

Erasmusstipendierna som kan beviljas för lärarutbyte och personalfortbildning är begränsade. Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för upprättandet av rutiner gällande beslut av stipendiemedel.

Instruktioner om hur ansökan går till finns på Medarbetarwebben.

Lärarmobilitet

Stipendier för undervisningsuppdrag kan ges till undervisande personal (lärare och doktorander) på Stockholms universitet som åtar sig en undervisningsperiod vid ett partnerlärosäte. Utbytesavtal (Inter-Institutional Agreement) som inkluderar lärarutbyte måste finnas mellan institutionen och värdlärosätet.

Personalfortbildning

Stipendier för personalfortbildning kan ges till anställda (lärare, doktorander och annan personal) på Stockholms universitet som kompetensutvecklar sig på ett annat lärosäte eller företag i ett annat programland.

Finansiering kan exempelvis ges till jobbskuggning (arbetsplatsförlagd fortbildning), kurser, workshops och seminarier. Det är viktigt att fortbildningen är kopplade till egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller endast har ett allmänbildande syfte. Fortbildningen ska även ha en tydlig anknytning till internationaliseringsarbetet på Stockholms universitet.

Exempelvis kan en lärare som planerar undervisa på engelska gå en kurs i språket eller en utbyteskoordinator delta i ett seminarium som arrangeras av the European Association for International Education (EAIE). I de fall en doktorand deltar i personalfortbildning ska aktiviteterna vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet.  

Organisationer som inte är giltiga för personalfortbildningsaktivitet:

 • Organisationer som hanterar EU program, till exempel nationella kontor som UHR (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).

Försäkring

Inom EU/EES ska deltagaren i första hand använda Försäkringskassans blå sjukförsäkringskort. Det ger rätt till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av EU/EES-länderna enligt samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som de som är försäkrade i det landet.

Deltagaren ska även be ansvarig person på institutionen om Kammarkollegiets försäkringskort gällande tjänsteresa. Mer information om tjänstereseförsäkringen finns på webben.

Mer information om försäkring och tjänsteresor finns på Medarbetarwebben.

Mobilitetens längd

Lärarmobilitet

Ett lärarutbyte innehåller minst åtta undervisningstimmar/vecka (för längre perioder minst åtta timmar per vecka samt för icke kompletta veckor 1,6 timmar/dag) och pågår i minst två dagar och max två månader. I de fall ett lärarutbyte kombineras med personalfortbildning reduceras kravet på undervisningstimmar till fyra. Perioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.

Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm.

Personalfortbildning

En personalfortbildning kan pågå under minst två arbetsdagar och maximalt fem arbetsdagar. Perioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.

Staff Mobility Agreement for Teaching/Training

Innan varje personalutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget, Staff Mobility Agreement for Teaching (lärarmobilitet)/Training (personalfortbildning). Överenskommelsen ska bland annat innehålla de övergripande målen med besöket, beskrivning av undervisnings-/aktivitetsprogram och förväntat resultat - det vill säga vad personen förväntas lära sig under mobiliteten.

Dokumentet ska skriftligen godkännas av deltagaren och prefekt (eller motsvarande) samt mottagande lärosäte/företag/organisation. Dokumentet gäller som en del av ansökan till stipendiet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via e-mail. En inskannad underskrift gäller i samband med undervisningsuppdrag, dock ej signaturer som klistras in med ”copy/paste”.

Beslut och stipendiekontrakt

Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för handläggning och beslut av inkomna ansökningar samt för att förbereda stipendiekontrakt till deltagaren (Grant Agreement). Beslutet kommuniceras till ansökande.

 • UNDER MOBILITETEN

Närvarointyg

Innan deltagaren reser hem ska den se till att få sitt närvarointyg, Certificate of Attendance, underskrivet av värduniversitetet/företaget/organisationen. Mallen för närvarointyget skickas av Gruppen för internationell till deltagaren innan avresa.

Avbrott

Om deltagaren inte genomför hela sin mobilitetsperiod kan delar av eller hela Erasmusstipendiets storlek komma att revideras. Detta gäller förutsatt att deltagaren inte förhindrats att genomföra de planerade aktiviteterna på grund av force majeure. Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för att revidera stipendiets storlek, i enlighet med insänt Certificate of Attendance, samt force majeure-ansökan.

 • EFTER MOBILITETEN

Närvarointyg

Deltagaren ansvarar för att, efter mobiliteten, sända sitt signerade närvarointyg ”Certificate of Attendance” till Gruppen för internationell mobilitet/ladda upp i MoveON.

Rapportering efter mobiliteten

Alla som deltagit i ett lärarutbyte eller personalfortbildning genom Erasmus+ ska fylla i en online-enkät efter avslutad mobilitet. Länk skickas automatiskt ut till deltagaren.

Internfakturering

Institutionen ansvarar för att, efter mobiliteten, internfakturera Gruppen för internationell mobilitet enligt instruktioner som kommunicerats i beslutet.

STIPENDIUM

Lärosätesansökan och rapportering av medel för mobilitet

Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för att ansöka om stipendium till universitetet, utbetalning till deltagare och för rapportering av projekten för Stockholms universitets mobilitetsaktiviteter:

 • studentmobilitet (studier och praktik)
 • lärarmobilitet (undervisningsuppdrag)
 • personalmobilitet (personalfortbildning)

Stipendiemedel för mobilitet

Stipendiemedel till individer är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen. Stipendiebeloppen är förutbestämda av EU-kommissionen och kan variera från år till år. 

Studenter och praktikanter som uppfyller kraven för en Erasmusmobilitet tilldelas, efter ansökan, ett stipendium.

Stipendiemedlen för lärarutbyte och personalfortbildning är begränsade och tilldelas behöriga sökande förutsatt att stipendiemedel finns tillgängliga.

Uträkning av stipendiets storlek

Studier och praktik

Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för beräkning av stipendiet samt de två utbetalningar som görs, 70 procent innan mobiliteten och resterande del efter hemkomst. Vid uträkning av stipendiets storlek räknas en hel månad alltid som 30 dagar inom Erasmus+.

Lärarutbyte och personalfortbildning

Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för beräkning av stipendiet. Utbetalning av stipendiet sker genom internfakturering efter mobiliteten.

Dubbel finansiering

Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och Högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod.

Medel för funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. Ansökan görs av Gruppen för internationell mobilitet efter samråd med institutionen och samordnaren för Särskilt pedagogiskt stöd. Mer informations finns på Medarbetarwebben.

Medel för studenter med medföljande barn

För studenter som önskar ta med sitt/sina barn under utbytet finns möjlighet att ansöka om utökat stipendium. Ansökan görs av Gruppen för internationell mobilitet efter samråd med institutionen. Mer informations finns på Medarbetarwebben.

Medel för organisationsstöd (OS)

Förutom de medel universitetet får för mobilitet beviljas även medel för organisationsstöd. Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för dessa medel och använder dem till att bekosta universitetsgemensamma aktiviteter, såsom Orientation Day och för att avlöna utbytesambassadörer.

Utöver det utlyser Gruppen för internationell mobilitet medel, vilka kan sökas av institutionerna, för att anordna välkomst- och farewellaktiviteter för inresande studenter och för att besöka potentiella partners. Mer information finns i respektive utlysning på Medarbetarwebben.