Programmen tas fram inom ett konsortium av lärosäten från minst tre europeiska länder. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse. Studenter och personal kan ansöka om att delta i pågående kurser.

Mer information om programmet, inklusive deadline finns på Universitets- och högskolerådets webbsida.

Ansökan

Ansökan görs genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Erasmus+ förberedande besök

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Ansökan kan skickas in löpande, till Universitets- och högskolerådet, under januari-juni och augusti-november.

Interna handläggningsrutiner för ansökningar

Det är chefen för Studentavdelningen (i enlighet med Besluts- och delegationsordning 2019-12-19 (207 Kb) ) som signerar dokument som ska bifogas till ansökan och som tecknar avtal med EU-kommissionen/Universitets- och högskolerådet och övriga organisationer, i egenskap av lärosätets Legal Representative.

En institution kan delta i projektet som koordinator eller som partner.

1. För att kunna skicka in en projektansökan krävs prefektens godkännande. Institutionens projektledare (för projektet) ansvarar för att fortlöpande informera prefekten om ansökningsprocessen och hur projektet fortlöper.

2. Projektledaren ansvarar för att informera Studentavdelningens Erasmushandläggare om ansökningsplanerna så tidigt som möjligt. Tidsåtgång för att förbereda en utbildning som ska leda till en gemensam examen är drygt ett år medan förberedelsearbetet för utbildning som ska leda till dubbel eller multipel examen oftast kan göras på kortare tid.

3. Projektledaren ansvarar för att utbildningens kvalitet och innehåll har godkänts av respektive områdesnämnd. I de fall utbildningen/ansökan avser leda till en gemensam examen måste även ett godkännande från Rektor finnas.

4. Projektledaren ansvarar för ansökan och för att hålla utsatta deadlines, både från EU-kommissionens/Universitets- och högskolerådets (UHR) och Studentavdelningens håll.

5. Projektledaren ansvarar för att i god tid innan deadline förse Studentavdelningens Erasmushandläggare med de dokument som kräver signering av lärosätets Legal Representative:

  • Godkännande från prefekt/motsvarande att delta i/koordinera projektet (exempelvis ett mail där prefekten uttrycker sitt stöd för projektet)
  • I de fall utbildningen/ansökan avser leda till en gemensam examen måste, utöver prefektens godkännande, även ett godkännande från rektor finnas.
  • Underlag som visar att det finns en beslutad utbildningsplan sedan tidigare / underlag som styrker att beslutande instans givit sitt medgivande till den nya utbildningen.
  • Kort sammanfattning av projektet
  • Lista på samtliga universitet/organisationer som deltar i projektet
  • Dokumentet ”Declaration of Honour” (om SU-institutionen koordinerar projektet)
  • Signerade ”Mandate Letters” från övriga deltagande lärosäten/organisationer (om SU-institutionen koordinerar projektet)
  • ”Mandate Letter” förberett med koordinatorns och SU:s uppgifter (om SU-institutionen deltar som partner)
  • I de fall ett samarbetsavtal ska bifogas ansökan ska detta förberedas av institutionen och sändas till Studentavdelningens Erasmushandläggare för underskrift av Legal Representative.

6. Studentavdelningens Erasmushandläggare ansvarar för att ärendet presenteras för Legal Representative och skickar tillbaka de signerade dokumenten till projektledaren utan fördröjning.

7) Projektledaren ansvarar för att signerade dokument skickas till projektkoordinatorn innan utsatt deadline (om SU-institutionen deltar som partner) alternativt för att skicka in ansökan innan deadline enligt EU-kommissionens deadline. Observera att dokumentet  Besluts- och delegationsordning 2019-12-19 (207 Kb) alltid måste bifogas ansökan som ett bevis på att rektor delegerat signaturrätten till chefen för Studentavdelningen.

8) Projektledaren ansvarar för att diarieföra och arkivera samtliga handlingar på institutionen.

Interna handläggningsrutiner för beviljade projekt

Det är chefen för Studentavdelningen (i enlighet med Besluts- och delegationsordning 2019-12-19 (207 Kb) ) som tecknar avtal med Universitets- och högskolerådet (UHR) och övriga organisationer, i egenskap av lärosätets Legal Representative.

Stockholms universitet koordinerar projekt

Information om beviljade ansökningar lämnas till projektkoordinatorn, vilken i sin tur meddelar projektmedlemmarna om bifallet.

1) UHR sänder avtalsunderlag, mellan institutionen och UHR, till projektkoordinatorn.

2) Projektkoordinatorn granskar avtalet och sänder det till Studentavdelningens Erasmushandläggare som ansvarar för att Legal Representative signerar.

3) Studentavdelningens Erasmushandläggare skickar tillbaka det signerade dokumentet till projektkoordinatorn utan fördröjning.

4) Projektkoordinatorn ansvarar för att diarieföra och sända original enligt UHR:s instruktioner.

5) UHR sänder avtalsunderlag, mellan institutionen och projektdeltagande universitetet, till projektkoordinatorn.

6) Projektkoordinatorn granskar avtalen och sänder det till Studentavdelningens Erasmushandläggare som ansvarar för att Legal Representative signerar.

7) Studentavdelningens Erasmushandläggare skickar tillbaka de signerade dokumenten till projektkoordinatorn utan fördröjning.

8) Projektkoordinatorn ansvarar för att diarieföra och arkivera dokumenten på institutionen samt sända original enligt UHR:s instruktioner.

Stockholms universitet deltar som partner i projekt

Information om beviljade ansökningar lämnas till projektkoordinatorn, vilken i sin tur meddelar projektmedlemmarna om bifallet.

1) Projektkoordinatorn sänder avtalsunderlag, mellan koordinerande universitet och institutionen, till projektledaren.

2) Projektledaren granskar avtalet och sänder det till Studentavdelningens Erasmushandläggare som ansvarar för att Legal Representative signerar.

3) Studentavdelningens Erasmushandläggare skickar tillbaka det signerade dokumentet till projektledaren utan fördröjning.

4) Projektledaren ansvarar för att diarieföra och arkivera dokumenten på institutionen samt sända original enligt projektkoordinatorns instruktioner.

Mer information

Handläggningsordning utbildningssamarbeten - gemensam, dubbel eller multipel examen (171 Kb)