Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Exempel på vad ett deltagande kan ge är förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället och en känsla av det europeiska medborgarskapet.

Tre typer av aktiviteter har särskilt fokus:

  • Mobilitet (studier, praktik och kompetensutveckling).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt).
  • Stöd för policyförändring (verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Inom aktiviteten Mobilitet kan:

- studenter studera, vid ett partneruniversitet i Europa, i tre till tolv månader per utbildningsnivå. Studenten måste vara inskriven vid ett svenskt lärosäte för att kunna delta i aktiviteten.

- studenter praktisera, vid ett företag eller annan relevant organisation i Europa, i två till tolv månader per utbildningsnivå. Även nyutexaminerade kan delta, om de sökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att studenten tagit sin examen.

En student kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period på tolv månader per utbildningsnivå. Studierna eller praktiken måste vara relevant för den utbildning studenten går eller har genomfört.

- lärare anställda på Stockholms universitet undervisa vid ett partneruniversitet i Europa.

- personal anställda på Stockholms universitet delta i arbetsplatsförlagd fortbildning (jobbskuggning), delta i kurser, seminarier eller workshops som erbjuder fortbildning inom de egna arbetsuppgifterna på ett partneruniversitet, företag eller organisation i Europa. 

Från och med 2015 finns även möjlighet till Erasmusmobilitet utanför Europa, genom programdelen ICM (International Credit Mobility).

Inom aktiviteten Projektsamarbete kan universitet och högskolor söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt med universitet i minst två andra länder. Partnerskapet ger möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden. Fokus i projekten ska vara på innovation och kvalitet och kan omfatta t ex utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kursutveckling, samarbete med företag samt nya studieformer (virtuell mobilitet). Exempel på projektsamarbeten är:

Inom aktiviteten Stöd för policyförändring kan universitet och högskolor söka medel för att ta fram verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå (t ex ECTS, Bologna). Aktiviteten administreras och utlyses centralt i Bryssel (EAC) dit man vänder sig vid ansökan. 

Mer information hittar du på UHR:s hemsida.

Kontaktperson: Maria Högemark, maria.hogemark@su.se, Studentavdelningen.

Stockholms universitets Erasmus Policy Statement hittar du längst ner på sidan som pdf.