Nyckelorden för det nya ramprogrammet, som startar 1 juni 2021, är:

  • Inkludering
  • Flexibilitet
  • Förenkling
  • Digitalisering
  • Hållbarhet

Som ett paraply över dessa finns ordet kvalitet, vilket ska genomsyra samtliga delar.

Krav på digitalisering

Det nya programmet kommer att ställa omfattande krav på digitalisering och från och med hösten 2021 ska samtliga utbytesavtal och Learning Agreements vara digitalt utformade och hanteringen av dessa ske i en databas. Stockholms universitet arbetar med rutiner för hur detta ska implementeras i organisationen och vilket system som ska användas för ändamålet. Gruppen för internationell mobilitet kommer att återkomma med information kring frågan.

Översyn av befintliga samarbeten och avtal

De Erasmusutbytesavtal som nu finns signerade upphör att gälla i och med slutet på innevarande programperiod. Det betyder att samtliga institutioner inom en snar framtid behöver se över vilka avtal som finns och föra en diskussion om vilka partners/avtal som är önskvärda att fortsätta med, vilka som bör avslutas och vilka nya som önskas. Som stöd i arbetet finns, på Medarbetarwebben, vägledande kriterier kring tecknande av utbytesavtal.  

European Universities Initiative

EU-kommissionen lanserade under 2019 möjligheten för lärosäten att ansöka om medel, via European Universities Initiative, för att bli ett Europauniversitet. Målet med Europauniversiteten är att sprida europeiska värderingar och främja en europeisk identitet och kan också innebära ett rejält lyft för den europeiska högre utbildningens kvalitet och konkurrenskraft. Initiativet med Europauniversitet kommer att genomföras fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021–2027.

Stockholms universitet beviljades tillsammans med sju andra lärosäten medel, inom nätverket Civis, inom den första pilotomgången. Du kan läsa mer om projektet här. 

Mer information om European Universities Initiative finns på EU-kommissionens webb.

Mer information

Mer information om det nya Erasmusprogrammet finns på EU-kommissionens webb.

Frågor?

Kontakta Maria Högemark, Studentavdelningen