Ett strategiskt partnerskap består av minst tre organisationer från minst tre länder som deltar i Erasmusprogrammet. Alla deltagande organisationer arbetar tillsammans fram en projektansökan och utser ett lärosäte med koordinerande roll, vilken ansvarrar för att fylla i ansökan (på engelska) och skicka in den digitalt till sitt nationella kontor. Övriga deltagande organisationer benämns som partners.


Fakta

 • Strukturella samarbeten mellan minst tre organisationer från minst tre programländer
 • Kan innehålla t ex kursutveckling, samarbete med företag, nya studieformer (virtuell mobilitet)
 • Möjlighet till tvärsektoriellt samarbete
 • Kan innehålla mobilitet (långtidsmobilitet och ”blended mobility”) om det tillför ett mervärde till projektet
 • Projektbudget max 450 000 euro
 • Projekttid 2-3 år

Fullständig information om programmet, ansökan och deadline finns på Universitets- och högskolerådets webbsida.

Erasmus+ förberedande besök

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Ansökan kan skickas in löpande, till Universitets- och högskolerådet, under januari-juni och augusti-november.

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Universitets- och högskolerådet erbjuder kostnadsfritt seminarium där du kan få hjälp med din ansökan, diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa frågor. Mer information och datum finner du  på UHR:s webbsida.

Interna handläggningsrutiner för ansökningar

Det är chefen för Studentavdelningen (i enlighet med Besluts- och delegationsordning 2019-12-19 (207 Kb) ) som signerar dokument som ska bifogas till ansökan och tecknar avtal med EU-kommissionen och övriga organisationer, i egenskap av lärosätets Legal Representative.

Stockholms universitet koordinerar projekt

1. För att kunna skicka in en projektansökan krävs prefektens godkännande. Projektkoordinatorn ansvarar för att fortlöpande informera prefekten om ansökningsprocessen och hur projektet fortlöper.

2. Projektkoordinatorn ansvarar för att informera Studentavdelningens Erasmushandläggare om ansökningsplanerna så tidigt som möjligt, gärna redan innan ansökningsprocessen har påbörjats.

3) Projektkoordinatorn ansvarar för ansökan och för att hålla utsatta deadlines, både från EU-kommissionens/Universitets- och högskolerådets (UHR) och Studentavdelningens håll.

4) Projektkoordinatorn ansvarar för att alla nödvändiga dokument och information har inkommit från deltagande partners.

5) Projektkoordinatorn ansvarar för att i god tid innan deadline förse Studentavdelningens Erasmushandläggare med de dokument som kräver signering av lärosätets Legal Representative.

 • Godkännande från prefekt/motsvarande att delta i och vara koordinator i projektet (exempelvis ett mail där prefekten uttrycker sitt stöd för deltagande i projektet)
 • Kort sammanfattning av projektet
 • Lista på samtliga universitet/organisationer som deltar i projektet
 • Dokumentet ”Declaration of Honour” (förberett med projektets/SU:s uppgifter)
 • Signerade ”Mandate Letters” från övriga deltagande lärosäten/organisationer

6) Studentavdelningens Erasmushandläggare ansvarar för att ärendet presenteras för Legal Representative och skickar tillbaka de signerade dokumenten till projektkoordinatorn utan fördröjning.

7) Projektkoordinatorn ansvarar för att ansökan skickas in innan utsatt deadline (enligt EU-kommissionen/UHR). Observera att dokumentet Besluts- och delegationsordning 2019-12-19 (207 Kb) måste bifogas ansökan som ett bevis på att rektor delegerat signaturrätten till chefen för Studentavdelningen.

8) Projektkoordinatorn ansvarar för att diarieföra och arkivera samtliga handlingar på institutionen.

Stockholms universitet deltar som partner i projekt

1. För att kunna delta i en projektansökan krävs prefektens godkännande. Projektledaren, vid institutionen, ansvarar för att fortlöpande informera prefekten om ansökningsprocessen och hur projektet fortlöper.

2. Projektledaren ansvarar för att informera Studentavdelningens Erasmushandläggare om ansökningsplanerna så tidigt som möjligt, gärna redan innan ansökningsprocessen har påbörjats.

3) Projektledaren ansvarar för att hålla utsatta deadlines gentemot övriga projektdeltagare och koordinator.

4) Projektledaren ansvarar för att i god tid innan deadline förse Studentavdelningens Erasmushandläggare med de dokument som kräver signering av lärosätets Legal Representative.

 • Godkännande från prefekt/motsvarande att delta i projektet (exempelvis ett mail där prefekten uttrycker sitt stöd för deltagande i projektet)
 • Kort sammanfattning av projektet
 • Lista på samtliga universitet/organisationer som deltar i projektet
 • ”Mandate Letter” förberett med koordinatorns och SU:s uppgifter.

5) Studentavdelningens Erasmushandläggare ansvarar för att ärendet presenteras för Legal Representative och skickar tillbaka de signerade dokumenten till projektledaren utan fördröjning.

6) Projektledaren ansvarar för att det signerade Mandate Letter skickas till koordinatorn innan utsatt deadline. Observera att dokumentet Besluts- och delegationsordning 2019-12-19 (207 Kb) måste bifogas ansökan som ett bevis på att rektor delegerat signaturrätten till chefen för Studentavdelningen.

7) Projektledaren ansvarar för att diarieföra och arkivera samtliga handlingar på institutionen.

Interna handläggningsrutiner för beviljade projekt

Det är chefen för Studentavdelningen (i enlighet med B Besluts- och delegationsordning 2019-12-19 (207 Kb) ) som tecknar avtal med UHR och övriga organisationer, i egenskap av lärosätets Legal Representative.

Stockholms universitet koordinerar projekt

Information om beviljade ansökningar lämnas till projektkoordinatorn, vilken i sin tur meddelar projektmedlemmarna om bifallet.

1) UHR sänder avtalsunderlag, mellan institutionen och UHR, till projektkoordinatorn.

2) Projektkoordinatorn granskar avtalet och sänder det till Studentavdelningens Erasmushandläggare som ansvarar för att Legal Representative signerar.

3) Studentavdelningens Erasmushandläggare skickar tillbaka det signerade dokumentet till projektkoordinatorn utan fördröjning.

4) Projektkoordinatorn ansvarar för att diarieföra och sända original enligt UHR:s instruktioner.

5) UHR sänder avtalsunderlag, mellan institutionen och projektdeltagande universitetet, till projektkoordinatorn.

6) Projektkoordinatorn granskar avtalen och sänder det till Studentavdelningens Erasmushandläggare som ansvarar för att Legal Representative signerar.

7) Studentavdelningens Erasmushandläggare skickar tillbaka de signerade dokumenten till projektkoordinatorn utan fördröjning.

8) Projektkoordinatorn ansvarar för att diarieföra och arkivera dokumenten på institutionen samt sända original enligt UHR:s instruktioner.

Stockholms universitet deltar som partner i projekt

Information om beviljade ansökningar lämnas till projektkoordinatorn, vilken i sin tur meddelar projektmedlemmarna om bifallet.

1) Projektkoordinatorn sänder avtalsunderlag, mellan koordinerande universitet och institutionen, till projektledaren.

2) Projektledaren granskar avtalet och sänder det till Studentavdelningens Erasmushandläggare som ansvarar för att Legal Representative signerar.

3) Studentavdelningens Erasmushandläggare skickar tillbaka det signerade dokumentet till projektledaren utan fördröjning.

4) Projektledaren ansvarar för att diarieföra och arkivera dokumenten på institutionen samt sända original enligt projektkoordinatorns instruktioner.