En organisation i ett av partnerländerna utses till projektkoordinator, och är den part som lämnar in ansökan och samordnar och administrerar projektet fullt ut. Det betyder att koordinatorn har hand om kontrakt och budget för hela projektet. I partnerskapet ska minst tre organisationer från minst tre länder delta. Det totala projektbidraget kan variera beroende på vad ni planerar att göra. Maximalt kan du söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader. Det är enbart så kallade hela partnerskap som beviljas – projekten beviljas i sin helhet eller inte alls.


Fakta

  • Strukturella samarbeten mellan minst tre organisationer från minst tre programländer (partnerländer kan delta om det ger ett mervärde)
  • Kan innehålla t ex kursutveckling, samarbete med företag, nya studieformer (virtuell mobilitet)
  • Möjlighet till tvärsektoriellt samarbete
  • Kan innehålla mobilitet (långtidsmobilitet och ”blended mobility”) om det tillför ett mervärde till projektet
  • Projektbudget max 450 000 euro
  • Projekttid 2-3 år

Interna rutiner

- En ansökan där en institution vid Stockholms universitet är projektkoordinator måste ansökan samt samtliga mandatbrev signeras av universitetets Legal representative (Studentavdelningens chef, enligt delegationsordning daterad 180125). Därför är det viktigt att du i god tid innan deadline kontaktar Maria Högemark, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta. maria.hogemark@su.se

- Om en institution är projektdeltagare ska ett mandatbrev skrivas under av universitetets Legal representative (Studentavdelningens chef, enligt delegationsordning daterad 180125). Därför är det viktigt att du i god tid innan deadline kontaktar Maria Högemark, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta. maria.hogemark@su.se

Mer utförlig information om Interna handläggningsrutiner KA2 (492 Kb) finns här.

Mer information

Mer information om programmet, ansökan och deadline finns på UHR:s hemsida.