Förslag på aktivitet kan vara att bjuda på fika i samband med ett möte där studenterna gemensamt får reflektera över och utvärdera sin utbytestid eller ett informationsmöte om vad som förväntas av dem efter utbytet. Bjud gärna in de som antagits till utbytesstudier HT20 (utresande) samt presumtiva studenter, för deltagande i samma aktivitet. Tänk på att mindre institutioner kan gå ihop och anordna något tillsammans.

Villkor

 • Aktiviteten ska arrangeras av institutionen, äga rum på eller i anslutning till campus och vara alkoholfri.
 • Bidraget är avsett att täcka enklare förtäring.
 • Maxbelopp totalt per institution är 10 000 kr och 75 kr/person inkl. moms. Eventuella överstigande kostnader betalas av institutionen.
 • Studenterna måste komma via ett utbytesavtal (ej vara internationella masterstudenter eller liknande).
 • Bidraget ska utnyttjas för farewell-aktivitet i anslutning till terminsslutet våren 2020.
 • Beställning av förtäring kan ske efter att studenterna anmält sig till aktiviteten, utifrån det antal som anmält sig.

Ansökan

Beslut & fakturering

 • Beloppet beviljas förutsatt att aktiviteten genomförs och att kvitto, anmälningslista och program laddas upp som bilagor till internfakturan efter avslutad aktivitet.
 • Institutionen ersätts med de faktiska utgifterna som redovisas i internfakturan.
 • Beviljade medel kan inte användas för annat än vad som framgår av beslutet.
 • Studentavdelningen måste omgående underrättas om större ändringar sker eller om aktiviteten inte genomförs. 
 • Internfakturan måste ha inkommit senast 2 månader efter avslutad aktivitet. Bidraget betalas ut till institutionen inom 45 dagar efter komplett inkommen internfaktura.

Frågor om utlysningen besvaras av Studentavdelningens Erasmushandläggare