Bakgrund om programmet Erasmus+

Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete. Programmet ska bidra till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning genom europeiskt samarbete.

Utlysningens omfattning

Utlysningen omfattar tre olika aktiviteter:

1. Medel för besök som syftar till att inleda samarbeten med universitet eller andra behöriga organisationer inom ramen för programmet Erasmus+ för högre utbildning.

2. Medel för besök som syftar till att stärka eller utöka samarbeten med partneruniversitet eller andra organisationer inom ramen för programmet Erasmus+ för högre utbildning.

3. Deltagande i MoveON-konferens (13 -14 juni 2019, Amsterdam). Konferensen riktar sig till personer som redan använder sig av databasen.

Villlkor

 • Antalet stipendier är 30 st. Ansökningar behandlas löpande och principen ”först till kvarn” gäller. Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan planerad aktivitet.
 • Bidrag beviljas i form av ett schablonbelopp för resa och uppehälle. Eventuell överskridande summa betalas av institutionen. Eventuell kvarvarande summa kan behållas av institutionen och användas till aktiviteter som främjar Erasmusmobilitet.
 • Normalt beviljas medel för en person per kategori/resa per institution. Vid fler än en ansökan från institutionen ska en prioriteringslista, godkänd av prefekten, bifogas ansökningarna.
 • En person kan tilldelas medel högst två gånger per kalenderår.
 • Besöket ska ha en varaktighet om minst två arbetsdagar, exklusive restid.
 • Efter avslutat besök ska en kort reserapport samt undertecknat närvarointyg mailas till Studentavdelningen.
 • Det är inte möjligt att ansöka om bidrag för redan genomförd resa.
 • Bidraget ska utnyttjas under kalenderåret 2019 och aktiviteten slutföras senast den 31 december 2019.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett (som finns längst ned på sidan) och ska innefatta:

 • ett väl definierat syfte/mål med besöket/deltagandet. Syftet ska vara att utveckla institutionens internationalisering inom ramen för programmet Erasmus+. T. ex. ett led i att förbättra ett befintligt samarbete och/eller för att öka mobiliteten bland studenter och lärare.
 • den sökandes roll, samt vid partnerbesök; kontaktuppgifter och preliminärt program för det tänkta besöket.
 • ett godkännande av institutionens prefekt (eller motsvarande). Vid fler än en ansökan från institutionen ska en prioriteringslista, godkänd av prefekten, bifogas ansökningarna.

Ansökan skickas i original till registrator med en scannad kopia till Maria Högemark, senast en månad innan planerad aktivitet.

Ange ”Ansökan Erasmus+ OS-medel, dnr SU FV-0078-18” i ärenderaden.

Beslut

Beslut fattas och meddelas senast två veckor efter inkommen ansökan. Planeringsresor med syfte att inleda lärarmobilitet eller andra samarbeten än studentmobilitet prioriteras.

Beviljade medel kan inte användas för annat än vad som framgår av beslutet. Studentavdelningen måste omgående underrättas om ändringar sker i aktivitetens syfte och/eller om aktiviteten inte kan genomföras.

Utbetalning

Bidraget betalas ut till institutionen efter inkommen reseräkning, närvarointyg, reserapport och internfaktura. Observera att utbetalning inte kan ske till privata konton. Fakturan ska inkomma senast två månader efter avslutad aktivitet för att medel ska betalas ut.

Sista ansökningsdag

 • Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan planerad aktivitet.
 • Ansökningar behandlas löpande och principen ”först till kvarn” gäller.
 • Utlysningen är öppen till och med 15 november 2019.

Frågor

Frågor om utlysningen besvaras av Maria Högemark.