Bakgrund

För att öka Stockholms universitets deltagande samt höja kvaliteten i samarbeten med europeiska universitet utlyser Studentavdelningen medel för att möjliggöra besök vid potentiella partneruniversitet. Medlen tas från de OS-medel (Organisation of Support) som Stockholms universitet tilldelas i samband med stipendiemedel för mobilitet inom Erasmusprogrammet.

Utlysningens omfattning

Medel kan sökas för besök som syftar till att inleda samarbeten som främjar mobilitet och samarbete (ej forskning) med universitet eller andra behöriga organisationer inom ramen för programmet Erasmus+ för högre utbildning.

För besök till befintliga partners hänvisas till utlysningen av medel för personalfortbildning.

Villlkor

 • Antalet stipendier är 30 st. Ansökningar behandlas löpande och principen ”först till kvarn” gäller.
 • Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan planerad aktivitet.
 • Bidrag beviljas i form av ett schablonbelopp för resa och uppehälle á 6000 kronor. Eventuell överskridande summa betalas av institutionen. Eventuell kvarvarande summa behålls av institutionen.
 • Normalt beviljas medel för en person per personalkategori/resa på respektive institution. Vid fler än en ansökan från institutionen ska en prioriteringslista, godkänd av prefekten, bifogas ansökningarna.
 • En person kan tilldelas medel högst två gånger per kalenderår.
 • Besöket ska ha en varaktighet om minst två arbetsdagar, exklusive restid.
 • Efter avslutat besök ska en kort reserapport samt undertecknat närvarointyg mailas till Studentavdelningen.
 • Det är inte möjligt att ansöka om bidrag för redan genomförd resa.
 • Bidraget ska utnyttjas och aktiviteten slutföras senast den 31 december 2020.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och ska innefatta:

 • ett väl definierat syfte/mål med besöket
 • den sökandes roll
 • kontaktuppgifter till mottagande lärosäte/organisation
 • preliminärt program för det planerade besöket
 • ett godkännande av institutionens prefekt (eller motsvarande).

Ansökan Erasmusmedel för planeringsbesök 2020 (118 Kb)

Vid fler än en ansökan från institutionen ska en prioriteringslista, godkänd av prefekten, bifogas ansökningarna.

Ansökan skickas i original till registrator med en scannad kopia till Studentavdelningens Erasmushandläggare senast en månad innan planerad aktivitet.

Ange ”Ansökan Erasmusmedel för planeringsbesök, dnr SU FV-0177-19” i ärenderaden.

 

Sista ansökningsdag

 • Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan planerad aktivitet.
 • Ansökningar behandlas löpande och principen ”först till kvarn” gäller.
 • Utlysningen är öppen till och med 15 november 2020.

Beslut

Beslut fattas och meddelas senast två veckor efter inkommen ansökan. Planeringsresor med syfte att inleda lärarmobilitet eller andra samarbeten än studentmobilitet prioriteras.

Beviljade medel kan inte användas för annat än vad som framgår av beslutet. Studentavdelningen måste omgående underrättas om ändringar sker i aktivitetens syfte och/eller om aktiviteten inte kan genomföras.

Utbetalning

Bidraget betalas ut till institutionen efter inkommen reseräkning, närvarointyg, reserapport och internfaktura. Observera att utbetalning inte kan ske till privata konton. Fakturan ska inkomma senast två månader efter avslutad aktivitet för att medel ska betalas ut.

Frågor

Frågor om utlysningen besvaras av Studentavdelningens Erasmushandläggare.