Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

En ackreditering som beviljas av EU-kommissionen och som ger lärosäten från programländer rätt att ansöka om och delta i utbytes- och samarbetsverksamhet inom Erasmus+. I stadgan beskrivs de grundläggande principer som ett lärosäte bör följa när det anordnar och genomför utbytes- och samarbetsverksamhet av hög kvalitet och vilka krav lärosätet går med på att uppfylla för att garantera tjänster och förfaranden av hög kvalitet och tillhandahålla tillförlitlig och tydlig information.

Force majeure

En oförutsägbar situation eller händelse som deltagaren inte råder över och som inte beror på fel eller försumlighet från deltagarens sida.

Learning Agreement (LA)

Ett avtal mellan det sändande och mottagande lärosätet/organisationen samt de deltagande enskilda personerna. Ifyllandet av dokumentet är obligatoriskt och ska formaliseras innan utbytet påbörjas. Syftet med dokumentet är att studenten/heminstitutionen ska kunna försäkra sig om att värdlärosätets kurser/praktikperioden är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt efter genomförandet.

Legal Representative

I olika Erasmus-dokument krävs signatur av Legal representative. Detta är lärosätets rektor eller någon som delegerats rätten att signera.

Mobilitet

En tids vistelse (fysiskt boende) i ett annat programland för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning.

Mobilitetsperiod

En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet.  Tiden för den fysiska vistelsen i värdlandet är den tid som stipendieras. Exempel: en student åker hem från värdlärosätet i mitten av december och lämnar in tentor från distans under januari månad. Den tid studenten är fysiskt på plats är den tid som räknas in i mobilitetsperioden och som kan stipendieras. I exemplet ovan till och med mitten av december.

Mobilitet med partnerland

Mobilitet för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning som sker mellan ett programland och ett partnerland. Sker inom ramen för den utomeuropeiska delen av Erasmusprogrammet, ”ICM” (International Credit Mobility).

Mobilitet mellan programländer

Mobilitet för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning som sker mellan två programländer. Sker inom ramen för "det vanliga Erasmusprogrammet".

Mobility Tool+ (MT+)

EU-kommissionens online-verktyg för rapportering av aktiviteter inom Erasmus+. På Stockholms universitet ansvarar och används databasen av Gruppen för internationell mobilitet.

Personalmobilitet

Mobilitet avseende administrativ såväl som undervisande personal.

Programland

Land som deltar fullt ut i programmet Erasmus+. En förteckning över samtliga programländer finns på EU-kommissionens webb.  

Partnerland

Land som deltar som partner i den utomeuropeiska delen av Erasmusprogrammet, ”ICM” (International Credit Mobility). En förteckning över samtliga partnerländer finns på EU-kommissionens webb.

Recent Graduate

Nyligen utexaminerad student som deltar i Erasmuspraktik.

Staff Mobility Agreement for Teaching (lärarutbyte)/Training (personalfortbildning)

Ett avtal mellan sändande lärosäte och mottagande lärosäte/företag/organisationen samt de deltagande enskilda personerna, som fastställer utbytets syfte och innehåll för att se till att det är relevant och håller hög kvalitet.

Student

En person som är antagen till ett lärosäte och som har påbörjat högre studier, oavsett studieområde, som syftar till erkänd examen. För att få delta i Erasmusmobilitet ska studenten inte ha tagit ut sin examen vid tidpunkten för mobilitetsansökan. 

Studentmobilitet - studier 

Studieperiod på ett partneruniversitet i annat ett programland.

Studentmobilitet - praktik (traineeship)

Arbetsplatsförlagd praktik utomlands, på ett företag/organisation, i ett annat programland för att förvärva specifik kompetens som krävs på arbetsmarknaden, få yrkeserfarenhet och bättre förståelse för den ekonomiska och sociala kulturen i det landet.

Underskrift

Inskannade och digitala signaturer godkänns enligt svensk lag och är godkända inom Erasmus+. Om institutionen vill använda inskannade och/eller digitala underskrifter i kontakten med partnerlärosäten, kontrollera då först med partnerlärosätet att deras lands lagstiftning också godkänner dessa. 

Utbytesavtal (Inter-Institutional Agreement)

All Erasmusmobilitet för studier och undervisningsuppdrag ska vara baserad på bilaterala eller multilaterala avtal mellan lärosäten som innehar en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Ett avtal kan gälla till exempel en termin,  flera akademiska år, eller till programperiodens slut. Innevarande programperiod: 2014- 2020/21.