Utbytet inom Linnaeus-Palme ska bidra till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i utvecklingsländer, som i sin tur ökar kvaliteten på utbildningen genom att fler perspektiv/ny kunskap tillförs eller byts ut. Det yttersta syftet med Linnaeus-Palme är att höja kvaliteten på den högre utbildningen genom att integrera globala perspektiv i lärandet. Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) och finansieras av Sida.
 
Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå. Studenter som vill delta i Linnaeus-Palme programmet ska vända sig till sin institution då dessa själva väljer ut stipendiater.
 

Programmets två delar

Som namnet antyder består programmet av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.
 

Möjliga aktiviteter

Programmet omfattar:
  • studentutbyte
  • lärarutbyte
  • språkutbildning inför ett lärarutbyte
  • visumresa för Palmedeltagare (både lärare och studenter)
  • utvärderingsresa 

Studenter som deltar i utbyten ska vara inskriven på grund- eller avancerad nivå på en av de deltagande institutionerna.

Finansiering

Programmet är ett komplement till lärosätes övriga internationella samarbeten och utbyten och ger inte en heltäckande finansiering. Egenfinansiering behövs från deltagande institutioner, exempelvis för deltagande lärares lönekostnader, men även vad gäller indirekta kostnader. Bidraget beviljas i form av schablonbelopp. För att kunna ansöka behövs prefektens godkännande.

Ekonomi och bidrag

Information om bidrag, vilka kostnader som är giltiga samt aktuella stipendienivåer finns på Universitets- och högskolerådets webb. 

Ansökan

Det är den svenska institutionen som förbereder projektansökan och som är operativt ansvarig för samarbetet. Varje projektansökan bedöms för sig och det går inte att hänvisa till en tidigare ansökan.

Ansökan om bidrag från programmet Linnaeus-Palme partnerskap består av:

  • projektansökan - institutionens ansökan
  • ramansökan - lärosätets sammanställning av samtliga projektansökningar 

1. Institutionen fyller i sin projektansökan i Universitets- och högskolerådets databas

2. Institutionen mailar prefektens godkännande (programmet ger inte heltäckande finansiering - egenfinansiering behövs från deltagande institutioner) och ansökans översikt till universitetets LP-samordnare.

3. LP-samordnaren sammanställer samtliga ansökningar till en ramansökan och ser till att rektor skriver under.

4. LP-samordnaren mailar en kopia på signerad ramansökan till ansökande institution.

5. Institutionen bifogar en kopia på underskriven ramansökan till projektansökan. 

Ansökningsperiod 2020

Ansökningsomgången 2020 öppnar den 2 mars.

Deadline för ansökans översikt och prefektens godkännande (att mailas till LP-samordnare): 29 mars.

Deadline för projektansökan: 14 april, klockan 12.00.

Rapportering beviljade projekt

Rapportering, inklusive revision, sker av respektive institution i samma databas som ansökan gjordes.

Kontaktseminarium

UHR arrangerar regelbundet kontaktseminarier. Ett kontaktseminarium ger lärosätet möjlighet att komma i kontakt med utomeuropeiska lärosäten för att inleda framtida samarbeten. Kommande seminarier annonseras på www.utbyten.se.
 

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Det finns möjlighet att ansöka om extra medel för förhöjda kostnader i samband med en deltagares funktionsnedsättning. Medel söks när behov uppstår. Medlen gäller lärare, studenter och personal - i båda riktningarna. Du finner mer information här.

Linnaeus-Palme planering

Utöver Linnaeus-Palme partnerskap finns det möjlighet att söka medel till att planera projektet. Detta görs genom Linnaeus-Palme planering. Du hittar mer information om möjligheten här.

Mer information

Mer information om Linnaeus-Palmeprogrammet finner du här.

Frågor?

Kontakta Stockholms universitets lärosätessamordnare.