Rektor har beslutat att samordna ansvaret inom universitetets förvaltning för stöd till internationalisering. Beslutet bygger på en rapport rektorsrådet Karin Bergmark tagit fram. Rapporten pekar bland annat på att stödet för internationalisering behöver förstärkas och bli mer enhetligt.

Studentavdelningen har från och med 1 februari inrättat en samlad funktion för stöd till internationalisering. I detta ingår att överta ansvaret för det existerande Global Engagement Team (GET) och då även uppgifter och uppdrag inom ramen för GET:s verksamhet som tidigare legat hos Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Ansvaret för vissa frågor med inriktning på Europa och med fokus på forskning, innovation och/eller samverkan hanteras däremot fortsatt vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Studentavdelningen får även i uppdrag att se över kompetens- och bemanningsbehovet för internationaliseringsstödet i syfte att skapa ett samordnat och verksamhetsnära stöd.

Satsning på internationalisering

Foto: Regeringskansliet
Åsa Petri Foto: Regeringskansliet

Ansvarig för det samordnade stödet för internationalisering är Åsa Petri, biträdande avdelningschef vid Studentavdelningen, med särskilt ansvar för verksamhetsstöd i internationaliseringsfrågor. Hon ser beslutet från rektor som en tydlig viljeyttring från ledningen att satsa på ökad internationalisering vid universitetet, särskilt inom utbildning. Enligt Åsa Petri blir stödet till internationalisering vid universitetet i och med denna förändring mer samlat, något som kan ge insatser större effekt och som även förväntas öka tydligheten både internt och externt.

Viktigt arbeta på flera plan

Studentavdelningen får nu i uppdrag att utveckla och stärka det verksamhetsnära stödet för internationalisering med fokus på ökad internationell mobilitet bland studenterna. Men ökat utbyte i sig kommer inte genom en knapptryckning, understryker Åsa Petri.
- Man måste arbeta på flera plan för att åstadkomma en ökad internationalisering, till exempel genom utbildningssamarbeten och lärarmobilitet, aktiviteter som kan leda fram till att studentmobilitet blir en naturlig del av utbildningarna vid universitetet. Känner en lärare ett partneruniversitet väl blir det mer naturligt att rekommendera en student att åka dit på utbyte.

Internationalisering på hemmaplan

En del i uppdraget innebär också ett stärkt arbete kring integrerad internationalisering, så kallad internationalisering på hemmaplan, för att ge alla studenter vid Stockholms universitet en chans att ta del av internationella inslag i utbildningen även om de inte har möjlighet att delta i fysisk mobilitet. Sådant arbete kan leda fram till att studenter som ursprungligen inte tänkt delta i någon mobilitet, överväger att ta steget till att genomföra till exempel en utbytesperiod eller utlandspraktik.

Åsa Petri anser att det nu är prioriterat att identifiera vilka strukturer vid universitetet som är lämpliga för ett gemensamt utvecklingsarbete kring de här frågorna. Under 2021 behöver även en organisation skapas för att arbeta med det utökade uppdraget och ta fram en plan för arbetet.