Antalet internationella studenter vid Stockholms universitet ökar. Strategiska insatser för att marknadsföra universitetet för målgruppen görs på central, områdes- och institutionsnivå.

Studiernas koppling till karriär och arbetsliv

Med fler internationella studenter är det viktigt att se vilka förväntningar de har på lärosätet. Det görs kontinuerligt undersökningar med de internationella studenterna, bland annat International Student Barometer (ISB) som frågar hur de upplever sin tid vid Stockholms universitet. I ISB framgår det att kopplingen till karriär och arbetsliv är viktig för studenterna och att tiden vid universitetet är en investering i deras framtid.

Under 2017 genomfördes en serie medarbetarworkshops med avstamp i undersökningen som tog fram förslag på hur olika verksamheter inom lärosätet kan utvecklas, ett område som nämndes var karriärvägledning och samverkan med arbetslivet.

Huvudstadsuniversitet i en växande region

Stockholms universitets bör ta till vara vad det innebär att vara ett huvudstadsuniversitet med en aktiv arbetsmarknad och en av världens snabbast växande regioner inom företagande och innovation. Många arbetsgivare i Stockholm, men även svenska företag utomlands, söker examinerade studenter som har kännedom om Sverige, och det finns stor potential för universitetet att utveckla kontakter med dessa både nationellt och internationellt.

Relationsbyggande och alumnverksamhet

Stockholms universitet har idag karriärvägledning inom ramen för Studentavdelningens och institutionernas verksamhet. Sektionen för relationer och evenemang vid Samverkansavdelningen har som uppdrag att bygga relationer med det omgivande samhället, och arbetar bland annat med att hålla kontakt med alumner som befinner sig på arbetsmarknaden.

Kartläggning av koppling mellan karriärstöd och studier

Ett projekt har initierats för  att se hur universitetet samverkar med arbetslivet och hur karriärarbetet inom lärosätet samordnas. Projektet är ett samarbete mellan Studentavdelningen och Samverkansavdelningen och fokus kommer att vara på samverkan, samarbete och synergieffekter för karriärvägledningsarbetet.

En projektkoordinator har tillsatts och den första arbetsuppgiften blir att kartlägga allt det som redan görs idag och undersöka hur andra lärosäten arbetar med studiernas koppling till karriär. En workshop kommer att arrangeras under hösten för att bjuda in medarbetarna till att dela med sig av sina erfarenheter och idéer.

Kontakt

Kontaktperson för arbetet är Jeanette Nordström, projektkoordinator vid Samverkansavdelningens Sektion för relationer och evenemang: jeanette.nordstrom@su.se