Sex ledande svenska universitet deltar i projektet

I projektet, Swedish Academic Collaboration Forum (SACF), deltar sex ledande svenska universitet: Chalmers, KTH, Linköping, Lund, Uppsala och Stockholms universitet. Excellence-seminarier har hållits i var och en av de deltagande länderna under 2015 och 2016 för att utveckla samarbeten, öka relationer mellan forskare och stärka internationella partnerskap. Vid varje seminarium har frågor av gemensamt intresse valts ut och diskuterats. Forskare vid Stockholms universitet 34 har deltagit i diskussioner rörande till exempel hållbar utveckling, åldrande och materialvetenskap. Vid vart och ett av de fem seminarierna har det också erbjudits sessioner öppna för universitetsledningarna att delta i.

Panelsamtal om forskningssamarbete i framtiden

Temat för avslutningsseminariet i Aula Magna på Stockholms universitet är hur man kan nyttja kraften i internationellt samarbete, och deltagarna kommer att ha rundabordssamtal för att diskutera de utmaningar som är specifika för varje land. De svenska ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, kommer att ge ett anförande, och det kommer att bli en paneldiskussion som blickar framåt och talar om forskningssamarbeten i världen.

Stockholms universitet och KTH delade ansvaret för att organisera seminariet i Singapore i november 2015, och de båda lärosätena är nu värdar för det avslutande seminariet. Efter programmet i Aula Magna bjuds deltagarna in till en avslutningsmiddag på KTH.

Mer information

Projektet finansierades av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), de sex deltagande universiteten och värdarna i de deltagande länderna.

Mer information om mötet: www.sacf.se/sweden