Nya ställningstaganden är markerade med "NY!". Uppdaterade ställningstaganden är markerade med "Uppdaterad".

Information till studenter om UTBYTE/Minor Field Studies

CSN

Force majeure kopplat till Erasmus+

Universitets- och högskolerådet (UHR) uppmuntrar alla lärosäten att åberopa force majeure i de fall av Erasmusmobiliteter som påverkas av coronaviruset, oavsett land och anledning, och där en kostnad har uppstått vilken inte täcks på annat sätt. Det kan gälla kostnader för om-/avbokning eller för nya biljetter, stipendiemedel för studenter som avbryter sin mobilitet, Special Needs-kostnader och så vidare.

Nu har vi fått information från UHR om hur stipendiemedel påverkas av covid-19-pandemin och hur en force majeure-ansökan går till. Vi som lärosäte ska skicka in en samlad force majeure-ansökan där samtliga studenter och personal ingår. Information skickas via utbyteskoordinatorer. 

Inomeuropeisk mobilitet

Mer information om vad force majeure, kopplat till coronaviruset, innebär finns på UHR:s webb under rubriken "Villkor för force majeure".

Utomeuropeisk mobilitet, ICM

Mer information om vad force majeure, kopplat till coronaviruset, innebär finns på UHR:s webb.

Handläggning av skadeanmälan - Kammarkollegiet

Nya regler från Kammarkollegiet på grund av covid-19

 • De kräver inte längre in kvitton i original. Studenten måste spara kvitton i original i 6 månader för Kammarkollegiet kommer att göra stickprovskontroller. Gäller tills vidare.
 • De kräver inga underskrifter från högskolan/universitetet på skadeanmälan. Det räcker med ett bifogat mail där handläggare bestyrker att studenten omfattades av Student UT på skadedagen. Detta är ett tillfälligt undantag på grund av Corona och den ärendeökning vi har.
 • De kräver inte längre in utbytesavtal. Detta är också ett tillfälligt undantag.

Kvitton, som den skadelidande söker ersättning för, scannas och mailas tillsammans med skadeanmälan till forsakring@kammarkollegiet.se . Ansvarig handläggare på myndigheten sänder ett mail med innehållet:

Ämne: Studentens namn/Resenärens/den utsändes namn

Härmed intygas att XX omfattas av (ange försäkringens namn) enligt bilagd skadeanmälan.

 • Skadeansmälan
 • Scannade kvitton

OBS: Försäkringsskydd för utbytesstudenter som har rest hem till Sverige:

Enligt uppgift från Kammarkollegiet täcks studenter som är antagna till studier utomlands men som studerar på distans från Sverige varken av personskadeförsäkring eller Student-UT. Kammarkollegiet rekommenderar att studenterna tecknar en egen försäkring. Kontakt Kammarkollegiet: forsakring@kammarkollegiet.se

NY: Höstterminen 2020: 

 • Studenten tar alla terminens kurser på distans: Student UT gäller inte i Sverige. 
 • Studenten tar kurser både på SU och distans vid utbytesuniversiteten: Om studenten bedriver en kurs i Sverige så gäller personskadeförsäkring för studenter under skoltid i Sverige, ej i hemmet. 

Force majeure kopplat till Nordplus

Studenter kan behålla hela stipendiet även om hen inte kan fullfölja hela terminen på partneruniversitetet. Det är upp till respektive handläggare att besluta om man vill göra detta eller inte. Nordplus kommer inte att kräva pengarna tillbaka.

Studenter med extra resekostnader kan få extra resebidrag och summan kan överstiga det högsta belopp som anges i handboken. Men bara pengar vi har kvar kan användas för detta, det finns ingen extra finansiering på Nordplus att ansöka om för att täcka studentens resekostnader.

Information om coronaviruset på universitetets centrala webbsida

Registrering i Ladok

Under rådande omständigheter är det extra viktigt att alla studenter som är på utbytesstudier, - både in- och utresande, finns registrerade i Ladok, och med korrekt status på utbytet.

Korrekt registrering och status är viktigt p.g.a:

 • studenter ska kunna nås av information från universitetet
 • studenter ska få studiestöd från CSN

NY: Information från CSN angående registrering i Ladok: 

 • Om studenten är antagen till utbytesstudier vid en skola i utlandet, och hen får tillgodoräkna sig i studierna i programmet, är det utbytesstudier oavsett om hen läser distans från Sverige eller i värdlandet.
 • Vid utbyte registrera hur många poäng studenten får tillgodoräkna sig från studierna på värduniversitet i utlandet. Om studenten läser utbyte i utlandet parallellt med studier i Sverige ska bara de poäng som läses/får tillgodoräknas från studierna i utlandet registreras under utbyte. 
 • Studenten ska ange i ansökan om studiemedel om kursen läses distans, och det ska även framgå om hen läser parallellt. 
 • För att få studiemedel för distansstudier utanför EU/EES och Schweiz krävs synnerliga skäl och vi kommer då behöva utreda ansökan ytterligare. Det är ett synnerligt skäl att få studiemedel för distansstudier utanför EU/EES och Schweiz om den studerande är antagen till en reguljär utbildning på campus och studierna tillfälligtvis bedrivs online pga coronaviruset. Detta måste styrkas med intyg. Det finns inget särskilt formulär för detta, så det räcker om relevanta uppgifter framgår av antagningsbevis eller liknande.

Utbytesstudier i Ladok

Avbrott i Ladok

Frågor kring utbytesstudier i Ladok hänvisas till ladok@su.se

Utskick till studenter