För in- och utresande studenter med funktionsnedsättning finns olika möjligheter till stöd och ansvaret för stödet är olika fördelat beroende på om studenten åker på utbyte, är Erasmus- eller Nordplusstudent, kommer från EU-land eller från tredje land (tredje land avser länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer).

Klicka på den rubrik som du är intresserad av för mer information:

Utbyten

Erasmusstudenter

Nordplusstudenter

Utländsk student från annat EU-land

Studenter som betalar studieavgifter

 

Utbyten

Vill du veta mer om vilket pedagogiskt stöd som ges vid Stockholms universitet kan du kontakta samordnarna på Studentavdelningen. Hänvisa gärna också inresande utbytesstudenter till samordnarna för att de ska kunna erhålla pedagogiskt stöd i god tid.

När det gäller utresande studenter är det utbyteskoordinatorn vid studentens institution som ansvarar för kontakter med mottagande universitet i värdlandet kring frågor om pedagogiska stödåtgärder. Stockholms universitet ansvarar för kostnaderna för det pedagogiska stödet – på samma sätt som vid studierna vid universitetet/på hemmaplan.

Det är angeläget att tidigt i kontakten med studenten diskutera behovet av pedagogiskt stöd, eftersom det kan behövas lång planeringstid.

Samordnarna vid Studentavdelningen kan ge råd kring det pedagogiska stöd som universitetet erbjuder. Samordnarna arbetar däremot inte med att ordna stöd till inresande studenter i form av transporter, boende, tekniska hjälpmedel, assistent eller annat stöd utanför studiesituationen på universitetet.

Stöd såsom personliga hjälpmedel (t.ex. hörselteknisk utrustning, och datorer med anpassade program) färdtjänst, sjukgymnastik m.m. tillhandahålls av kommunen, landsting och vissa övriga statliga myndigheter. För studenter som inte är folkbokförda i Sverige bekostas denna service av studenten själv. För att kunna folkbokföra sig i Sverige ska man ha för avsikt att stanna i landet mer än ett år.

Kontakta Stockholms studentbostäder om boendefrågor och Stockholms stads funktionshinderombudsman Riitta-Leena Karlsson för frågor kring det svenska välfärdssystemet.

Det uppstår ibland problem gällande den ekonomiska ansvarsfrågan, det vill säga vem som ska bekosta nödvändiga stödåtgärder till inresande utbytesstudenter. Det är därför viktigt att hemuniversitet och mottagande universitet sluter en överenskommelse i förväg kring det pedagogiska stödet till enskilda in- eller utresande studenter.

Stockholms universitet erbjuder och anordnar pedagogiskt stöd men det är alltid hemuniversitetet som ska ansvara för kostnaderna. För utresande utbytesstudenter gäller omvänt förhållande. Det är därför på sin plats att betona vikten av att de utbytesavtal som skrivs universiteten emellan innehåller en klausul om vem som har det ekonomiska ansvaret. Ett förslag från Stockholms universitet på hur detta kan regleras redan i avtal följer här: ”For students with a disability, any necessary expenses in connection with their exchange and studies must be covered in full by their home university and agreed upon beforehand with the receiving partner.”

Frågor kring vilket pedagogiskt stöd enskilda studenter kan erbjudas och beviljas ska lösas mellan de internationella koordinatorerna för utbytet, centralt eller på institutionsnivå, utifrån samtal med studenten ifråga redan i planeringen av utbytet.

Inresande utbytesstudenter med medicinska behov och som kommer från EU, Norge, Island eller Liechtenstein kan ta med sig receptbelagda läkemedel, som inte är narkotikaklassade, för upp till ett års personligt bruk. Övriga utländska medborgare kan ta med sig icke narkotikaklassade läkemedel för upp till tre månaders personligt bruk. Andra regler gäller för narkotikaklassade läkemedel, vilket det går att läsa mer om på Tullverkets hemsida.

Utresande utbytesstudenter med medicinska behov bör kontakta Tullverket i det land studenten avser studera i för att försäkra sig om att nödvändiga läkemedel får medtas från Sverige.

Erasmusstudenter

Stöd till studenter som deltar i utbyten inom Erasmusprogrammet bekostas av hemuniversitetet. Medel finns att söka för utresande studenter vars funktionsnedsättning medför extra kostnader.  Ansökan om extramedel görs av Studentavdelningen. Observera att ansökan måste göras i god tid innan utbytet startar. Kontakta därför samordnaren vid Studentavdelningen så fort du får kännedom om en utresande student som är i behov av stöd.

Studentavdelningen bekostar pedagogiska stödåtgärder till utresande studenter, till exempel anteckningsstöd och anpassad examination, ibland tillsammans med annan svensk myndighet såsom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). SPSM ersätter kostnader för rörelsehindrade svenska studenter som önskar studera utomlands, även utanför EU.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education har på sin hemsida information och kontaktuppgifter rörande tillgänglighet och riktat pedagogiskt stöd vid en rad europeiska universitet. Utresande studenter med funktionsnedsättning kan vid behov även erhålla viss rådgivning av samordnarna vid Studentavdelningen.

Nordplusstudenter

Extra Nordplusstipendium kan sökas av hemuniversitetets Nordpluskoordinator. Information om Nordplus finns på Internationella programkontorets webbplats och i Nordiska Ministerrådets Nordplusportal och vidare länk till sidorna Nordplus Högre Utbildning med information om ansökan till programmet. Stöd från SPSM och MTM gäller även Nordplusstipendiater.

Inom Norden finns särskilda överenskommelser för att främja rörlighet mellan de nordiska länderna. Det innebär stora möjligheter för studenter att kunna ansöka om olika former av samhällsstöd som ligger utanför högskolans uppdrag och ansvar, såsom assistens och färdtjänst med mera.

Utländsk student från annat än EU-land

Ansvaret för kostnader för pedagogiskt stöd till utländsk student som reser inom ett utbytesutbytesprogram från annat land än EU-land bör ha reglerats i samarbetsavtalet universiteten emellan. Se ovan exemplet från Stockholms universitet: ”For students with a disability, any necessary expenses in connection with their exchange and studies must be covered in full by their home university and agreed upon beforehand with the receiving partner.”

För att dessa studenter ska kunna ansöka om olika former av samhällsstöd utanför högskolemiljön, såsom assistens och färdtjänst med mera, ska studenten kunna folkbokföra sig i Sverige, det vill säga ha för avsikt att stanna i Sverige i mer än ett år.

Studenter som betalar studieavgifter

Studenter som kommer inresande från annat än EU-land och därför betalar studieavgifter ska naturligtvis erbjudas samma former av riktat pedagogiskt stöd som övriga studenter vid Stockholms universitet men kostnaderna ska tas från deras avgifter.