Försäkringskassans EU-kort

Medborgare i EU/EES-land eller Schweiz ska vid sjukdom i första hand använda sig av sitt europeiska sjukförsäkringskort. EU-kortet ger innehavaren rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i Sverige. Kortet utfärdas av Försäkringskassans motsvarighet utomlands. Det är bra att påminna studenterna om att ta med detta kort.

STUDENT IN

Student IN-försäkringen är en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet för utbytesstudenter. Försäkringen gäller för alla utländska utbytesstudenter som antagits till högskoleutbildning vid universitetet. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar i Sverige enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige. Observera att den inte gäller om studenten reser utanför Sveriges gränser. Försäkringen gäller från två veckor före studiestart (inkl introduktionsprogram) till två veckor efter studieslut.

Student IN-försäkringen ger utländska studenter ett skydd för vårdkostnader. Den innehåller även ett visst olycksfallsskydd i form av fasta belopp vid invaliditet eller dödsfall. Försäkringen ger också ett visst ansvars- och rättsskydd. Vårdkostnader ersätts inte om studenten fått ett svenskt personnummer då studenten i det fallet endast betalar samma kostnad som alla personer bosatta i Sverige.

Försäkringshandlingar utfärdas i regel inte då alla studenter som omfattas automatiskt är försäkrade. Skadeanmälan görs på där för avsedd blankett som finns bifogad både på engelska och på svenska. Blanketten skall signeras både av den försäkrade och av universitetet, här representerat av koordinatorn. En kopia av avtal skall bifogas anmälan.

Mer information om Kammarkollegiets Student IN-försäkring och blankett för skadeanmälan finns på: Kammarkollegiet Student IN försäkring