Arbetsuppgifter som utbyteskoordinator ansvarar för:

 • Teckna nya utbytesavtal med partneruniversitet – verka för framtagandet av nya utbytesavtal, ta fram avtalsförslag
 • Administrera existerande utbytesavtal med partneruniversitet – kontrollera avtalens status och balans inför nästkommande läsår, administrera förnyelse av avtal
 • Vårda relationer med partneruniversitet (t.ex. besöka och/eller ta emot besök från partneruniversitet)
 • Delta i internationella konferenser och kontaktresor
 • Delta i interna och externa nätverksträffar, t.ex. Nordplus, träffar organiserade av UHR eller utbyteskoordinatorsmöten på SU
 • Information och marknadsföring av utbytesstudier/praktik för studenter, lärare och personal (webb, informationsmöten, mottagnings- och telefontider, informationsmaterial, e-post utskick, evenemang, mm.)
 • Studievägledning avseende utlandsstudier/praktik

Utresande utbytesstudenter:

 • Utlysning av utbytesplatser
 • Godkännande av studenters preliminära kursval inför utbytesstudier
 • Handläggning av ansökningar och nomineringar av utbytesstudenter (urval utifrån gällande behörighetskrav och urvalskriterier, nominering till partneruniversitet, kommunikation med berörda studenter och partneruniversitet)
 • Ansökan till mottagande lärosäte – vidarebefordra studentens ansökningshandlingar till partneruniversitetet och ge stöd under ansökningsprocessen
 • Antagning och registrering av utbytesstudier i Ladok
 • Hantering av Kammarkollegiets försäkring (utfärda försäkringskort till studenter, ge stöd vid skadeanmälan etc.)
 • Informera studenter om stipendier (t.ex. Erasmusstipendieansökan)
 • Handläggning av tillgodoräknanden (skriva Learning Agreement innan utbytet påbörjas, registrera ändringar vid behov, besluta om tillgodoräknande efter hemkomst)
 • Löpande kontakt med utbytesstudenter och partneruniversitet
 • Uppföljning av utbytesstudierna (t.ex. studentrapporter, reseberättelser, statistik)

Inresande utbytesstudenter:

 • Tillhandahålla partneruniversitet med information om ansökningsprocedur, deadline, Swedish language course, kursutbud, mm.)
 • Ta emot nomineringar från partneruniversitet
 • Kontrollera behörighetskrav och utfärda antagningsbesked
 • Information till studenter om ansökningsprocess, kursval och housing (administration av alla utbytesstudentärenden kring detta)
 • Kursantagning och registrering av inresande utbytesstudenter i Ladok
 • Välkomnande av inresande studenter (evenemang, möten, e-post utskick, mm.)
 • Vid terminens slut signera olika typer av blanketter (t.ex. Certificate of Attendance) och skicka betyg till studenter samt partneruniversitet