Denna sida vänder sig till utbyteskoordinatorer som arbetar med studenter som vill göra utlandspraktik inom Erasmusprogrammet. Nedan hittar du information om:

Erasmuspraktikant Nadja Lidbeck med sin kollega på Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg.
Erasmuspraktikant Nadja Lidbeck med sin kollega på Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg.

 

Tre typer av Erasmuspraktik

 1. Poänggivande – inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete.
  Tillgodoräknande: erkännande via högskolepoäng.
 2. Icke-poänggivande (”frivillig”) – utöver ordinarie studieprogram, t.ex. sommarpraktik.
  Tillgodoräknande: erkännande via Diploma Supplement.
 3. Recent graduate – en icke-poänggivande praktik efter studierna. Student ansöker om Erasmuspraktik under sin sista termin. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. En student som har fått sin examen utfärdad kan inte längre ansöka om praktik.
  Tillgodoräknande: "recent graduate" praktik undantas från regeln för akademiskt erkännande.

Berättigade studentaktiviteter för Erasmuspraktik

 • Heltidspraktik utomlands vid företag etablerat i ett programland eller vid ett lärosäte med ECHE.
 • Datainsamling till uppsats/avhandling som sker t.ex. på ett företag/ skola/ klinik/ labb/ sjukhus på heltid (obs! ej forskning).
 • Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som studier men kan även räknas som praktik (om det saknas ett bilateralt avtal mellan lärosätena).
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar och vårdutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (OBS! om det handlar om heltidsarbete under 60 - 360 dagar).

Villkor för Erasmuspraktik

För att kunna söka praktikstipendium inom Erasmus+ måste studenten uppfylla grundvillkoren, bl.a. vara registrerad vid SU, bedriva heltidspraktik under minst två månader med syftet att tillgodoräkna praktikperioden i examen. Institutioner kan dock välja att ha ytterligare villkor.

Erasmusstipendium

Stipendierna för praktik inom Erasmus+ baseras dels på vilket land praktiken genomförs i och hur lång praktiken är, enligt tabellen nedan.

Stipendiesummor läsåret 2016/17*
Grupp Länder Euro (€) per dag
Grupp 1

Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike

17,50
Grupp
2 & 3
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Republiken Makedonien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern 15,50

*Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Studenter måste ansöka om stipendium för Erasmuspraktik enligt instruktioner på webbsidan senast sex veckor innan praktikstart.

Akademiskt erkännande

Praktikperioden måste erkännas vid hemlärosätet, minst i ett Diploma Supplement. Poänggivande akademiskt erkännande är inget krav men rekommenderas ändå.

Heminstitutionen ska säkerställa praktikens akademiska koppling till de studier studenten bedriver vid lärosätet (eller till det yrke som utbildningen kan tänkas leda till). Det är därför viktigt att institutionen där studenten är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen/det yrke studenten studerar till.

Att hitta en praktikplats

Studenten måste själv hitta en behörig praktikplats i ett av de länder/territorer som är giltiga att resa till. Institutionen måste godkänna praktikens akademiska koppling.

Det är möjligt att skicka studenter på Erasmuspraktik, med praktikstipendium, till andra lärosäten som har ECHE men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete eller samla material till uppsats/avhandling under perioden (obs! forskning är inte en berättigad aktivitet).
 • Studenten ska inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik/ uppsats/ avhandling/ VFU, inte som ”vanlig” studiekurs.

Försäkring för Erasmuspraktikanter

Alla studenter som åker på poänggivande Erasmuspraktik omfattas av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT.

Vid icke-poänggivande eller ”recent graduate” praktik täcks studenter av en extra Student UT försäkring (finns sedan den 1 februari 2015). Institutioner behöver således inte teckna några enskilda försäkringar för dessa studenter. Försäkringen gäller t.o.m. 31 januari 2019 och när försäkringsperioden är slut kommer vi att göra en utvärdering om huruvida vi ska förlänga försäkringen nästkommande år. När student får besked om att stipendieansökan beviljas får utbyteskoordinatorn information om att ett försäkringskort/försäkringsbrev ska utfärdas.

Erasmuspraktik i Ladok

Vid poänggivande praktik blir studenten registrerad på en praktikkurs eller ett examensarbete på heminstitutionen och får sina högskolepoäng när denne blir godkänd på kursen (t.ex. lämnar in praktikrapport).

Vid icke-poänggivande praktik (omnämnd i Diploma Supplement) rekommenderas följande:

 • Institutionen: gör en anteckning om praktiken i Ladok genom funktion SA20 på personnivå. Anteckningen ska omfatta information om praktikplatsens namn/benämning, i vilket land och stad den är belägen samt antal veckor praktiken pågår. Institutionen ska även informera studenten om att omnämnandet i DS inte sker automatiskt utan att studenten, i sin examensansökan, måste begära detta.
 • Studenten: när denne ansöker om examen ska en begäran om att få praktiken omnämnd i Diploma Supplement göras i meddelandefältet på examensansökan.
 • Examenshandläggaren: bekräftar studentens uppgifter genom att kontrollera informationen i Ladok och eventuellt ta kontakt med aktuell institution.

Om allt överensstämmer omnämns praktiken under ”punkt 6.1” i Diploma Supplement. Vid frågor kan man kontakta examen@su.se.

Arbetsrutiner

Ansvarsfördelning och hantering av Erasmuspraktikansökningar och -stipendier:

 1. Hitta en behörig praktikplats (S + I)
 2. Säkerställa praktikens akademiska koppling till de studier studenten bedriver vid SU (I)
 3. Kontrollera att studenten uppfyller alla villkor för praktik inom Erasmus+ (I + IO + S)
 4. Fylla i Learning Agreement for Traineeships (S + I + P)
 5. Skicka in Learning Agreement till IO (erasmusutbyte@su.se) senast 6 veckor innan planerad praktikstart (S)
 6. När LA har godkänts får studenten tillgång till en länk med ett webbformulär (IO)
 7. Fylla i webbformuläret där Learning Agreement ska laddas upp (S)
 8. Invänta besked från IO och vid positivt besked:
 • Göra ett obligatoriskt språktest (S)
 • Teckna stipendiekontrakt, s.k. Grant Agreement (IO + S)
 • Förbereda inför avresa: försäkring mm. (I + S)
 • Registrera praktiken i Ladok (I)
 1. Handlägga och betala ut stipendium (IO)
 2. Meddela institutionen och International Office om eventuella ändringar (S)
 3. Efter avslutad praktik:
 • Inkomma med praktikintyg, s.k. Traineeship Certificate, till IO (S)
 • Besvara EU-kommissionens enkät, s.k. Erasmus+ Participant Report Form (S)
 • Göra ett andra språktest inom 30 dagar efter avslutad mobilitet (S)
 • Erkänna praktiken i enlighet med Learning Agreement  (I + S)
 • Göra en eventuell andra utbetalning av Erasmusstipendiet (IO)

Förklaringar:
I = Institution
IO = International Office
P = Praktikvärd
S = Student

Att ta emot en inresande Erasmuspraktikant

Det finns ingen central samordning av inresande Erasmuspraktikanter, men naturligtvis fungerar Studentavdelningen som stöd även i denna process. Det mesta av administrationen sköts dock av det sändande lärosätet. Läs gärna mer på sidan om att ta emot en Erasmuspraktikant.