De centrala utbytesavtalen tecknas av rektor och administreras av Sektionen för internationell mobilitet. Avtalen som omfattar forskarutbyte administreras av Forskningsservice. Stockholms universitets utbytesplatser genom centrala avtal och nätverk utlyses två gånger per år (inför kommande läsår). Under dessa omgångar kan alla studenter vid Stockholms universitet som uppfyller behörighetskraven söka utbytesplats för hela kommande läsår eller för kommande läsårs höst- eller vårtermin.

Utlysningar

Utbytesplatserna utlyses på www.su.se/utlandsstudier i slutet av året (november- 5 december) för kommande hösttermin och läsår samt under mars månad (1-31 mars) för nästföljande vårtermin.

Ansökan

Studenterna fyller i en onlineansökan om nominering till utbytesstudier enligt de instruktioner som bifogas i utlysningen. Studenterna skickar sedan in ansökan till Registrator, registrator@su.se, senast sista ansökningsdag enligt instruktionerna.

Kursval

Till ansökan behöver studenterna bifoga ett preliminärt kursval. Det behövs inte godkännas skriftligen av ansvarig institution, men studenterna rekommenderas att diskutera sina val med utbyteskoordinator eller annan ansvarig innan ansökan lämnas in. Namnet på personen som studenten varit i kontakt med ska nämnas i ansökan för att den ska anses komplett.

Det kursval som anges i ansökan är inte slutgiltigt. Kursutbudet för den aktuella utbytesperioden är ofta inte tillgängligt vid tiden för ansökan. Studenterna får utgå från det kursutbud som finns tillgängligt. Det är värduniversitetet som slutligen avgör vilka kurser studenten kommer att få studera. Skulle en student bli nominerad kan kursvalet ändras flera gånger innan utbytesstudierna påbörjas. Innan avresa skriver studenten och ansvarig institution ett Learning Agreement där man kommit överens om vilka kurser studenten ska läsa och få tillgodoräknade vid hemkomst. Om det blir ändringar skrivs ett "Changes to Learning Agreement"
 

Antagning och registrering i LADOK

Utbyteskoordinatorn på institutionen antar (SA07) och registrerar (RG04) samtliga utresande utbytesstudenter i LADOK ör att sedan kunna koppla utbytet med tillgodoräknande. Studenter som är borta två terminer i följd både antas och registreras till båda terminerna samtidigt. Vid frågor om LADOK-rutiner kan man vända sig direkt till LADOK-gruppen på ank. 3989.