Strategin ska visa hur universitetet kan bli mer proaktivt på den internationella arenan men också hur förvaltningsstödet kan utvecklas. Enligt direktivet ska internationaliseringsstrategin formulera visioner och mål och även omfatta en åtgärdsplan.

Internationella samordnaren Maria Wikse, Avdelningen för forskningsstöd, har uppdraget att ta fram förslaget till strategi, efter inledande inventering och kartläggning av universitetets befintliga arbete och stöd inom internationalisering. Strategin beslutas hösten 2018 och kommuniceras under 2019. Den ska både stå på egna ben och ingå i universitetets övergripande strategier.

Målet: lika bra för alla

– Stockholms universitet ska fungera lika väl för svenska som internationella studenter, forskare, lärare och övriga medarbetare, säger Maria Wikse.

Universitetets forskare är redan globala aktörer, liksom många forskargrupper och institutioner, men det administrativa systemet är uppbyggt för svensk myndighetsutövning. Det kan innebära att endast svensktalande medarbetare kan undervisa på grundnivå eller åta sig administrativa uppgifter. Därför finns det anledning att ta fram mål och riktlinjer för att integrera internationaliseringen i förvaltningen. Och eftersom internationaliseringen ska genomsyra alla verksamheter och miljöer behöver även universitetets utbildningar sträva till att bli än mer internationella och interkulturella.

– Kopplingen till vad som sker vid institutionerna är avgörande, säger Maria Wikse. Forskarna är internationella helt på egen hand, målet är att förvaltningens stöd ytterligare ska förbättras och utvecklas. I en alltmer globaliserad sektor behöver Stockholms universitet öka sin synlighet internationellt och sin internationella profil genom få utvalda, men mycket strategiska, universitetspartnerskap och ett ökat engagemang i internationella nätverk som gynnar forsknings- och utbildningssamarbeten.

Arbete på många plan

Det internationella arbetet vid universitetet är av många slag och omfattar alltså både den centrala förvaltningen, fakulteter och institutioner, både akademi och administration. Det handlar t ex om internationella forskningssamarbeten, forsknings- och studentutbytesavtal, rekrytering, studentmobilitet, nätverk, strategiska partnerskap, rankningar, benchmarking och samarbete med övriga svenska universitet och utlandsmyndigheter med mera.

Mer om internationalisering vid Stockholms universitet

Mer om arbetet med de centrala strategierna