Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi kan stödja ditt arbete.

Fastighetsavdelningen

Sektionen för Bostadsförsörjning, även kallat Housing Office uppdrag är att tillhandahålla bostäder för internationella studenter och forskare.

Stockholms universitet är attraktivt för internationella studenter och forskare och Housing Office strävar efter att erbjuda så många sökande som möjligt ett boende med bra standard i attraktiva områden och till rimliga priser.

Personalavdelningen

Personalavdelningen ger stöd till institutioner vid rekrytering av internationella medarbetare. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, information om det svenska pensionssystemet, skatter och socialförsäkringsfrågor, samt familjerelaterade frågor som t ex förslag på skolor för medföljande barn. Information finns även på www.su.se/relocation.

Vi bjuder återkommande in till informationsträffar med exempelvis Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Kammarkollegiet. Personalavdelningen har upphandlat ett nytt avtal med företaget ALFA Quality Moving som erbjuder relocationtjänster. Vi samarbetar också med institutionerna i framtagande av URA-kontrakt som tecknas i samband med att vi sänder ut medarbetare.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen är en expertfunktion i kommunikationsfrågor som ger stöd och utbildning till universitetets chefer och medarbetare kring intern och extern kommunikation, både strategiskt och operativt. I detta ingår att kommunicera Stockholms universitet som helhet, och att skapa förutsättningar för universitetet att kommunicera.

Stockholms universitetsbibliotek

Biblioteket tillhandahåller snabba, innovativa och relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation som bidrar till Stockholms universitets forskning och undervisning i världsklass. Vi bidrar till öppna nationella och internationella gångbara infrastrukturella digitala lösningar och tjänster.

Vi deltar också aktivt i nationella och internationella analyser av och diskussioner om forskningsbibliotekens roll och fokus i ett föränderligt informationssamhälle. En högt aktuell fråga just nu är öppen forskning och hantering, lagring och tillgängliggörande av forskning.

Flera av våra anställda är medlemmar i olika rådgivningsnämnder hos andra förlag, universitet och bibliotek. Här avhandlar vi olika strategiska förlags- och biblioteksfrågor om exempelvis e-boksmodeller samt öppen tillgång till forskning samt liknande frågor. Överbibliotekarien sitter i styrelsen på Liber och flera av medarbetarna är med i olika kommittéer.

Studentavdelningen

Gruppen för internationell mobilitet arbetar med internationalisering på central nivå och handlägger bland annat universitetsövergripande avtal, nätverk och samordnar vissa samarbets- och utbytesprogram. Genom dessa ges studenter och personal möjlighet att studera, praktisera och arbeta utomlands och på så sätt få internationell erfarenhet. Vi ger även stöd till institutionerna i deras arbete med studentmobilitet och internationella samarbeten.

Global engagement team samordnar det omfattande internationaliseringsarbete som bedrivs på många håll och med olika infallsvinklar inom universitetsförvaltningen.

Du kan vända dig till oss om du behöver information och stöd i frågor som gäller:

  • Studentmobilitet
  • Administration av studentutbyte: checklistor, rutiner, regelverk
  • Avtals- och samarbetsfrågor
  • Rekrytering av internationella studenter
  • Mottagning av och service till internationella studenter
  • Internationella samarbets- och utbytesprogram, t.ex. Erasmus+, Linnaeus-Palme och Nordplus
  • Lärar- och personalmobilitet inom Erasmus+