I april 2014 tillsatte rektor en arbetsgrupp för att utreda och lägga förslag till hur universitetet kan utveckla fysiska och virtuella lärandemiljöer och hur det är relaterat till flexibelt lärande, lokalplanering, tekniskt stöd och kompetensutveckling.

Arbetsgruppen, som kom att kallas Framtidens lärandemiljöer och leddes av professor Uno Fors vid Institutionen för data- och systemvetenskap, lämnade sin slutrapport i mars 2015. Rektor remitterade sedan rapporten till områdesnämnder som kom in med synpunkter i september förra året. Utifrån dessa synpunkter beslutade rektor att en del av förslagen i rapporten skulle utgå, som förslagen om att definiera en minimistandard för undervisningslokaler och kravet på 20 timmars årlig kompetensutveckling för samtliga lärare.

De övriga förslagen jobbar förvaltningen nu vidare med att genomföra. För att närmare titta på lokalbokning och lokalutnyttjande fick Planeringsavdelningen förra året i uppdrag att utreda dessa frågor.

Enligt förvaltningschef Joakim Malmström var det bra att rapporten om framtidens lärandemiljöer kompletterades med utredningen om lokalbokning och lokalutnyttjande, då dessa frågor hänger ihop.

Beslutade åtgärder

Rapporterna har resulterat i flera åtgärder som förvaltningschefen beslutat om under våren. Bland dessa finns att Fastighetsavdelningen tar fram en projektplan för att skapa två pedagogiska experimentsalar och tar fram förslag till utformning av informella lärandemiljöer. IT-avdelningen ska bland annat inventera möjligheterna till tekniska lösningar för inspelning av föreläsningar och seminarier samt inventera tillgången till trådlösa nätverk och eluttag i samtliga undervisningslokaler.

Bland de uppdrag Tekniska avdelningen fått finns att ta fram förslag på regler för användande av lokalboknings- och schemaläggningssystemet samt att inrätta en funktion för administration av skrivsalarna, bokningar för institutioners räkning och anlitande av tentamensvakter. De fördjupade underlag som nu tas fram kommer sedan, efter remissbehandling inom universitetet där så är aktuellt, att ligga till grund för ett antal genomförandebeslut kring framtidens lärmiljöer och lokalbokningsregelverk under hösten.

– Frågan om framtidens lärandemiljöer är synnerligen aktuell, speciellt nu när bygget av Albano är igång. Vi behöver lokaler för framtidens utbildning och för de behov studenterna har, säger Joakim Malmström, förvaltningschef vid universitetet.