Hyresbudget per institution bå 2012

Den första uppskattningen av hyreskostnaderna för bå 2012 fördelade på institutioner är klar – Hyresbudget 2012 version 1. Observera de beräkningsgrunder som anges efter tabellen. Tabellen är baserad på samma uppgifter som inlästs i Mercur men visar totalbelopp per institution.

Hyresberäkning
Denna fil – Internhyra (PDF) – beskriver hur hyreskostnaden fördelas som intern hyra.

Hyrespålägg

Universitetsstyrelsen fastställer varje år vilka kostnader som skall finansieras genom ett hyrespålägg på internhyra.

Rumsspecifikation

Institutioner kan på begäran få utdrag från lokalregistret med förteckning över sina lokaler och i de flesta fall även planritningar.

Regelverket

Regler för lokalinnehav finns i Regelboken, bok 3.

Hyreskontering

Fr.o.m. 2010 debiteras internhyra per rum enligt den kontering institutionen önskar. Konteringsuppgifter lagras i SU:s lokalregister som beräknar hyreskostnad och skapar en debiteringsfil för automatisk inläsning i Raindance. Ett rums hyreskontering kan ändras från vilken dag som helst. Skicka ett e-postmeddelande till Donald Lavery med uppgift om rumsnummer, önskad kontering med konteringsandel (kan vara flera konteringar och då måste konteringsandelarna summera till 100 %) samt datum för ändringen. Ändringar avseende ett visst kvartal kan beaktas om de meddelas före slutet av kvartalet, då debiteringen sker. Meddelande om ändrad hyreskontering.

Hyresverifikation i Raindance

Hyreskostnaden för en viss lokal framgår av hyresverifikationen. En vägledning för läsning av radtexten finns här — Vägledning till internhyresverifikationer..

En aktuell upplåtelseförteckning ger uppslyning om byggnad och hyresobjekt för alla årets upplåtelser.