– Länsstyrelsens beslut är ett välkommet besked till alla studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare vid Stockholms universitet som dagligen påverkas av den nuvarande bristen på lokaler, säger Ann-Caroline Nordström, förvaltningschef vid Stockholms universitet.

Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet från Svenska Turistföreningens Stockholmskrets till prövning eftersom föreningen inte bedöms ha rätt att överklaga. Ytterligare tre ideella föreningar – Föreningen Gustavianska Parken, Förbundet för Ekoparken och Haga-Brunnsvikens Vänner – har överklagat detaljplanen och vill att den ska upphävas. Länsstyrelsen har behandlat deras överklaganden men avslår dem, liksom det från Lars Eriksson Gräv och Transport AB.

Inget intrång eller skada

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att den aktuella detaljplanen varken medför intrång i parkmark eller i naturmiljö eftersom områdena som är tänkta för bebyggelse i stort sett redan är ianspråktagna genom tidigare exploateringar. Byggnationen anses heller inte skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt. De planerade byggnaderna kommer visserligen att vara synliga från känsliga platser i Nationalstadsparken men flera hus syns redan idag. Långa avstånd tonar dessutom ner synintrycket.

Länsstyrelsen har tidigare i beslutsprocessen två gånger funnit att planen inte innebär intrång eller kan anses skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden enligt miljöbalkens bestämmelser. Inga andra omständigheter har heller framkommit som gör att planen bör upphävas och länsstyrelsen avslår därför överklagandena.

De som överklagat planen kan inom tre veckor överklaga länsstyrelsens beslut till nästa instans, Mark- och miljödomstolen.