Albanoprojektet går fortsatt framåt. I slutet av november är det s.k. byggnadsprogrammet klart, det visar möjliga sätt att planera byggnader och mark och ger även ett första underlag för en beräkning av de totala kostnaderna.

Parallellt med utvecklingen av universitetsområdet Albano pågår ett arbete med att skapa goda kollektivtrafikförbindelser till platsen. Den 4 november håller projektet en workshop med trafikforskare från KTH för att gå igenom vilka trafikslag som lämpar sig bäst i området. Resultatet av det mötet bildar sedan underlag för vidare diskussioner med SL och landstinget.

Detaljplanen för Albano fastställdes i december 2012 av kommunfullmäktige men är överklagad och ligger för närvarande hos Mark- och miljödomstolen. Hela överklagandefasen kan ta mellan ett och två år räknat från idag, vilket innebär inflyttning tidigast år 2018 .