Universitetet och KTH anser att förslaget till detaljplan för Albano väl svarar mot universitetens krav och behov. Den grusplan som idag utgör Albano utvecklas med förslaget till ett levande universitetsområde med hänsyn till de krav som både landskap och kulturmiljö ställer. Förslaget till detaljplan ger utrymme för både de akuta behoven och den långsiktiga expansionen, skriver de båda rektorerna i yttrandet.

Vikten av ett växande Stockholm
Stockholms universitet och KTH poängterar vikten av att ett växande Stockholm har beredskap inför en ökad efterfrågan på forskning och utbildning. De lokaler som nu ska byggas måste planeras för både dagens och framtidens verksamhet. De båda lärosätena konstaterar att förslagets utformning innehåller volymer som är tillräckligt stora och flexibla för att fungera för en modern universitetsverksamhet.

Förslaget har utvecklats mycket positivt vad gäller gång- och cykelstråk mellan Frescati och Albano, säger remissyttrandet vidare. Det är viktigt att koppla samman universitetsområdena med naturliga, tydliga och säkra gång- och cykelförbindelser. Denna koppling kan ytterligare vidareutvecklas.

Fler aktörer
Slutligen framhåller de båda lärosätena vikten av att andra aktörer än universiteten deltar i utvecklingen och finansieringen av universitetsområdet Albano. Ett så stort projekt som Albano förutsätter regional samordning och samling. Universiteten är viktiga för Stockholms och Sveriges utveckling och tillväxt.