Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

En trygg och säker arbetsplats

Sektionen för Säkerhet vid Fastighetsavdelningen värnar om universitetets goda rykte som en trygg och säker arbetsplats för anställda, studenter och besökande. Vi ska verka för säkerhetsfrämjande rutiner som skapar goda förutsättningar för utbildning och forskning. Vi arbetar för en säkerhetskultur som skapar trygghet och minimerar skador och förluster.

SMS-utskick till chefer och prefekter om viktiga händelser

Vid viktiga och stora händelser på universitetet, skickas ett SMS ut till ansvariga (prefekter och chefer etc) vid institutioner och förvaltningsavdelningar. Informationen i dessa SMS-meddelanden ska vidareförmedlas till dem det berör inom den egna organisationen.

Krisplan för Stockholms universitet

På rektors uppdrag har Stockholms universitets säkerhetschef tagit fram en krisplan. I krisplanen framgår hur förvaltningen organiserar sig i händelse av allvarlig händelse. Det finns även information om vad prefekten på varje institution ska förbereda och organisera. Vid frågor kontakta säkerhetschefen.

Krisstödsgrupp

Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till att i händelse av en kris initiera insatser för att minimera negativa konsekvenser för anställda, studenter och verksamhet.

kontakt

Sektionen för säkerhet

Kontorstid (vintertid 08.00-16.40 & sommartid 08.00-16.00): 08-16 22 16

Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid, kontakta bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00

Reservnummer: 08-15 42 00

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.

Tipstelefon för brott

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

Tipstelefonen: 08-16 11 55

Vid akut fara ring 112

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.

Telefon: 08-16 40 90

Press och redaktion, vid Sektionen för kommunikation, ansvarar för att effektiv information når ut till medarbetare och studenter samt hanterar mediekontakter.