Omedelbara åtgärder

 1. Vidtag vid behov åtgärder för att förhindra ytterligare personskador.
 2. Ge vid behov hjärt-lungräddning eller andra insatser för att begränsa skadan (t.ex. åtgärder mot blödning, chock).
 3. Rör inte i onödan något på platsen. Avspärra för utredning.
 4. Ring 112 och kalla på ambulans och polis.
 5. Informera säkerhetschef, prefekt (motsv) och dekan. Säkerhetschef tar därefter erforderliga kontakter med övriga berörda.
 6. Kommunikationschef meddelar telefonväxeln att endast prefekt och kommunikationschef svarar på frågor från media.
 7. Se till att någon så fort som möjligt kallar berörd personal och/eller studenter för information.


Samma dag

 1. Prefekt informerar de anhöriga vad som inträffat. Personalavdelningen kan här bistå.
 2. Samla berörd personal och/eller studenter och informera om vad som inträffat.
 3. Om skadan är orsakat av olycksfall, informera Arbetsmiljöverket i Stockholm. Du kan även göra en anmälan direkt i Samir (SAMIR- Anmälan av tillbud eller arbetsskada/sjukdom).
 4. Meddela växel att inkommande samtal till den skadade ska hänvisas eller stäng av personens telefon för inkommande samtal.
 5. Se över arbetssituationen och bedöm vilka åtgärder som måste vidtas i ett första skede för att verksamheten ska kunna fungera tillfredsställande.
   

Kommande dagar

 1. Lämna samma information till arbets- och studentgruppen som du själv har fått för att undvika rykten eller osanna uppgifter. Vid behov – erbjud avlastande samtal.
 2. Håll kontakt med den skadade.
 3. Gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan enligt fastställda rutiner (gäller både anställda och studenter).
 4. Om student skadats ska anmälan även göras till Kammarkollegiet på särskild blankett.

Åtgärderna ska – om inte annat anges – vidtagas av närmast ansvarig chef. Om någon chef inte är omedelbart tillgänglig, är det viktigt att våra medarbetare känner till vad som måste göras omgående. Riktlinjer ska därför finnas tillgängliga på lämplig plats och medarbetare och studenter informeras om innehållet.

Bilaga 5 till krisplan, 2010-05-26.