Omedelbara åtgärder

 1. Vidtag åtgärder för att förhindra ytterligare personskador.
 2. Ring 112 och kalla på ambulans och polis.
 3. Informera säkerhetschef, prefekt (motsv) och dekan. Säkerhetschef tar därefter kontakt med övriga berörda.
 4. Kommunikationschef meddelar telefonväxeln att endast prefekt och kommunikationschef svarar på frågor från media.
 5. Se till att någon så fort som möjligt kallar berörd personal och/eller studenter för information.


Samma dag

 1. Om dödsfallet är orsakat av olycksfall, informera Arbetsmiljöverket i Stockholm. Detta avser både studenter och anställda. Du ska även göra en anmälan i Samir (su.se/samir).
 2. Samla berörd personal och/eller studenter och informera om vad som inträffat. Bedöm och erbjud berörda personer i behov av hjälp/stöd sådana insatser. Dessa förmedlas genom Personalavdelningen eller Studenthälsan. Lyssna aktivt och var lyhörd för individers olika behov.
 3. Information till anhöriga lämnas alltid i normalfallet av polis eller den läkare som konstaterat dödsfallet. Om så inte sker kan församlingspräst, distriktssköterska eller annan resursperson överlämna dödsbudet. Vid tveksamhet kontakta Personalavdelningen. OBS! Dödsbud ska aldrig lämnas av anställd!
 4. Om anhöriga finns på annan ort, kontaktas präst eller distriktssköterska på denna ort för att överlämna dödsbudet.
 5. Se över arbetssituationen och bedöm vilka åtgärder som måste vidtas i ett första skede för att verksamheten ska kunna fungera tillfredsställande. 


Kommande dagar

 1. Lämna samma information till arbets- och studentgruppen som du själv har fått för att undvika rykten eller osanna uppgifter. Var fortsatt observant på enskilda medarbetares och studenters behov av särskilt stöd. Kontakta Personalavdelningen eller Studenthälsan vid behov av fortsatta stödinsatser.
 2. Håll kontakt med anhöriga. Om någon arbetskamrat/student var närvarande vid dödsfallet, erbjud anhöriga att få träffa honom/henne. Var dock här mycket observant på och försök bedöma om arbetskamraten/studenten kan genomföra ett sådant möte utan att själv ta skada av detta. Vid tveksamhet kontakta Studenthälsan eller företagshälsovården för råd.
 3. Lyssna om det finns några speciella frågor kring det inträffade samt vilka önskemål det finns inför att hedra den bortgångne.
 4. Om det inte finns några speciella önskemål från familjens sida hedras den bortgångne vid jordfästningen med en krans med band i Stockholms universitet färg.
  Du som chef ombesörjer beställning och leverans av kransen. Du bör också närvara vid begravningsakten. Vem eller vilka övriga som deltar kan bara avgöras av varje enskild person om inte de anhöriga avböjt kondoleans.
  Om det är en anställd som avlidit, berätta också att Personalavdelningen kommer att ta kontakt för att informera om pension, försäkringar m.m.
  Eventuellt måste Du som chef i detta fall även be någon anhörig komma till arbetsplatsen för att ta vara på den avlidnes personliga tillhörigheter.
 5. Prefekt/dekanus (motsv.) fattar beslut om den bortgångna ska hedras med en minnesstund.
 6. Kontakta IT-avdelningen så att den anställdes personuppgifter tas bort från mailfunktionen och SUKAT.

Åtgärderna ska – om inte annat anges – vidtas av närmast ansvarig chef. Om någon chef inte är omdelbart tillgänglig, är det viktigt att medarbetarna känner till vad som måste göras omgående. Riktlinjer ska därför finnas tillgängliga på lämplig plats och medarbetare och studenter informeras om innehållet. 

Bilaga 2 till krisplan, 2010-05-26.