Så snart som möjligt

  1. Samla personal och berörda studenter och informera om vad som inträffat. Bedöm och erbjud anställda och studenter i behov av hjälp/stöd sådana insatser. Dessa förmedlas genom Personalavdelningen eller Studenthälsan. Bedöm om personal eller studenter behöver särskilt stöd. Lyssna aktivt och var lyhörd för individers olika behov.
  2. Meddela växel att inkommande samtal till den avlidne ska hänvisas eller stäng av personens telefon för inkommande samtal.
  3. Se över arbetssituationen och bedöma vilka åtgärder som måste vidtas i ett första skede för att verksamheten ska kunna fungera tillfredsställande.


Kommande dagar
Se vidare checklistan för dödsfall på campus samt checklistan för administrativa rutiner när student avlider.

Åtgärderna ska – om inte annat anges – vidtagas av närmast ansvarig chef! Om någon chef inte är omedelbart tillgänglig, är det viktigt att våra medarbetare känner till vad som måste göras omgående. Dessa riktlinjer ska därför finnas tillgänglig på lämplig plats och våra medarbetare och studenter informeras om innehållet.

Bilaga 4 till krisplan, 2010-05-26.