Bilaga 7 till krisplan, 2010-05-26.
 

 • Upprätta telefon- och e-postlista över nyckelpersoner som ska kontaktas vid en kris på institutionen.
 • Upprätta listor på de anställdas närmast anhöriga med namn och telefonnummer. Förteckningen ska finnas lätt tillgänglig.
 • Tydliggör vem som gör vad i en krissituation.
 • Se till att erforderligt antal i personalgruppen har utbildning i första hjälpen/L-ABC (Sektionen för Säkerhet vid Fastighetsavdelningen har utbildningar).
 • Se till att det på institutionen finns anställda som har kompetens inom brandskyddet (Sektionen för Säkerhet vid Fastighetsavdelningen har utbildningar).
 • Se till att anslag med kontaktuppgifter till företagshälsovård finns anslaget på institutionen.
 • Se till att anslag med kontaktuppgifter till Studenthälsan finns anslaget på institutionen (kan beställas från Studenthälsan).
 • Informera personalen om grunderna i de akuta åtgärder som ska vidtas vid dödsfall eller allvarlig olycka enligt bilagorna 2–6.
 • Ta del och informera om Arbetsmiljöverkets förordning ”Första hjälpen och krisstöd”.


Övriga åtgärder som institutionen själv vill komplettera med

 •  
 •  
 •