Prefekt/motsvarande måste veta hur krisplanen för Stockholm universitet fungerar i stort och vad som förväntas av denne i en krissituation. Av planen framgår att varje prefekt/motsvarande kan bli kallad att delta beroende av händelse i krisledningsgruppens arbete och leda delar av det operativa krisarbetet gällande den egna institutionen.

Detta innebär att man för varje institution/enhet måste upprätta någon form av åtgärdsplan för hantering av olika krissituationer som kan inträffa. Exempel på kris kan vara elavbrott, databortfall, olycka med allvarlig personskada, explosion/brand, dödsfall, gisslandrama, hot och våld.

Åtgärdsplanen bör innehålla telefonlistor, steg för steginstruktioner, vem som ska kontaktas vid olika incidenter, vad som ska prioriteras med mera. Från den kan varje prefekt/motsvarande beroende på den egna verksamheten lägga till eller ta bort åtgärdspunkter. Det är av stor vikt att samtlig personal känner till åtgärdsplanen och vem man ska kontakta i händelse av kris.

Tillfälle till utbildning i grundläggande krishantering kan erbjudas till självkostnadspris där bland annat olika typer av åtgärdsplaner kommer att redovisas.