I detta syfte ska krisstödsgruppen ha beredskap för att stödja enskilda och grupper av anställda och/eller studenter genom insatser av psykologisk eller medicinsk art. Samverkan sker i nära samarbete med räddningstjänst, polis och samhällets sjukvårdsresurser.

Krisstödsgruppens uppgift är också
att vid mindre omfattande men allvarliga händelser som dödsfall bland studenter och anställda, svårare olyckor etc. kunna ge råd och stöd till prefekter och övriga enhetschefer hur de bör agera och finnas till hand för stöd för t.ex. avlastande samtal, stöd till enskilda och andra insatser riktade till anställda, studenter, lärare, chefer och övriga inblandade.

Vem gör vad i krisstödsgruppen

  • Krisstödsgruppens ordförande, vid Personalavdelningen, leder och samordnar krisstödsgruppens arbete.
  • Sektionschef vid Studentavdelningen svarar i nära samarbete med Studenthälsan och studentkårens representant för insatser riktade mot studenter. Samordning ska i förekommande fall även ske med representanter från företagshälsovården.
  • Studenthälsan svarar att drabbade studenter får stöd av medicinsk eller psykologisk art inom ramen för egna resurser eller med stöd av samhällets resurser.
  • Företagshälsovården svarar för att genom egna resurser eller med stöd av samhällets resurser ge drabbade anställda erforderligt stöd av medicinsk eller psykologisk art. Samordning ska i förekommande fall ske mellan Studenthälsan och företagshälsovården.
  • Fackliga företrädare bidrar till krisstödsgruppens samlade kunskap om aktuell situation samt behov av insatser genom kontakt med fackliga förtoendemän/-kvinnor och medlemmar i respektive organisation. Bidrar med beslutsunderlag för aktuella insatser.
  • Studentkåren svarar i nära dialog med representant från Studentavdelningen och Studenthälsan att drabbade studenter genom kontakter med Studentavdelningen och Studenthälsan erbjuds stöd av medicinskt eller psykologisk art. SUS bidrar med beslutsunderlag för aktuella insatser. Vidare bidrar SUS till informationsspridning genom webben och andra sätt som SUS har möjlighet till.
  • Sekreterare svarar för att föra loggbok och i nära samverkan med ordföranden samordna krisstödsgruppens insatser.

Krisstödsgruppen kan vid behov förstärkas med specialistkompetens från universitetet eller extern kompetens.

När beslut fattas inom krisstödsgruppen ska Stockholms universitets delegationsordning följas. Dock kan avsteg göras i ett akut skede då det finns uppenbar fara i dröjsmål eller då allvarlig olägenhet skulle kunna uppstå om inte beslut fattas.

Samlingsplats
I händelse av kris ska krisstödsgruppen samlas i Personalavdelningens stora konferensrum A 622, Hus A, vån 6.

Sekreteraren är ansvarig för att teknisk utrustning, telefoner etc är uppkopplade och fungerar.

Alternativ samlingsplats är Bergsmannen i Aula Magna.