Säkerhet

En trygg och säker arbetsplats

Säkerhetsansvariga på Fastighetsavdelningen värnar om universitetets goda rykte – en trygg och säker arbetsplats för anställda, studenter samt besökande. Vi verkar för säkerhetsfrämjande rutiner som skapar goda förutsättningar för utbildning och forskning. Vi arbetar för en säkerhetskultur som skapar trygghet och minimerar skador och förluster.

SMS-utskick till chefer och prefekter om viktiga händelser

Vid viktiga och stora händelser på universitetet, skickas ett SMS ut till ansvariga (prefekter och chefer etc) vid institutioner och förvaltningsavdelningar. Informationen i dessa SMS-meddelanden ska vidareförmedlas till dem det berör inom den egna organisationen.

Krisplan för Stockholms universitet

På rektors uppdrag har Stockholms universitets säkerhetschef tagit fram en krisplan. I krisplanen framgår hur förvaltningen organiserar sig i händelse av allvarlig händelse. Det finns även information om vad prefekten på varje institution ska förbereda och organisera. Vid frågor kontakta säkerhetschefen.

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.