Säkerhet

Utbildningar inom säkerhet

Utbildningar inom bland annat brandsäkerhet, första-hjälpen, hjärt- och lungräddning och säkerhet vid laboratorier, i kemikaliesystemet KLARA, samt krisplanering erbjuds återkommande vid universitetet.

SMS-utskick vid viktig händelse

Viktiga och stora händelser vid universitetet, meddelas via SMS till ansvarig prefekt/chef vid institution/förvaltningsavdelning. Informationen i dessa meddelanden ska vidareförmedlas till dem som berörs inom den egna organisationen.

Krisplan för Stockholms universitet

På rektors uppdrag har Stockholms universitets säkerhetschef tagit fram en krisplan. I krisplanen framgår hur förvaltningen organiserar sig i händelse av allvarlig händelse. Det finns även information om vad prefekten på varje institution ska förbereda och organisera. Vid frågor kontakta säkerhetschefen.

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

SAMIR – Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering

SAMIR är universitetets system för anmälan/rapportering om brott, incidenter, tillbud, arbetsskada och miljöavvikelser. Du får svar/bekräftelse på din anmälan via e-post.

Anmäl säkerhetsavvikelse »
Polisanmälan i SAMIR »
Anmäl tillbud/arbetsskada »
Anmäl miljöavvikelse »