Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är kemikalier, apparatur och programvaror som kan användas för både civila och militära ändamål. PDA kan även omfatta kunskap om tillverkning och användning av dessa produkter. Den som tillverkar, säljer, exporterar eller på annat sätt för ut dessa produkter och teknik är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA enligt regelverket inom området. För att föra ut en sådan produkt utanför Europa krävs tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). När ISP gjorde ett tillsynsbesök på Stockholms universitet i maj identifierades brister i universitetets rutiner kring klassificering av PDA, regler och rutiner rörande export och rutiner för exportkontroll. Det saknas även en definierad funktion som ansvararar för exportkontrollen.

Pilotprojekt utvecklar rutiner

Efter tillsynsbesöket har arbetet med att åtgärda de brister som uppmärksammades startat. Fysikum, Institutionen för material- och miljökemi (MMK), Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) samt Zoologiska institutionen ingår tillsammans med universitets centrala säkerhetsfunktion i ett pilotprojekt som utvecklar rutinerna kring klassificering och exportkontroll. I pilotprojektet ingår också att identifiera och klassificera de PDA som finns vid de fyra institutionerna. Pilotstudien ska vara klar 31 januari 2020. Under 2020 ska sedan samtliga institutioner inom både det humanvetenskapliga och det naturvetenskapliga området, som hanterar PDA inom ramen för sin verksamhet, genomföra en klassificering med stöd av de medarbetare som utbildas under pilotstudien och säkerhetsfunktionen.

Utbildning, information och stödfunktion

För att sprida kunskap om klassificering av PDA och exportkontroll till de institutioner som berörs av regelverket utbildas i slutet av november ett 15-tal medarbetare på universitet. Representanter från samtliga institutioner som kan komma att hantera PDA inom ramen för sin verksamhet kommer att bjudas in till en informationsdag under december med syfte att få en grundläggande kunskap om PDA och exportkontroll. Under våren ska även en exportkontrollfunktion upprättas vid universitetet. Denna kommer ha ett övergripande ansvar för exportkontrollen och stödja institutionerna att vid behov söka tillstånd för export och överföring.

Mer information om PDA

Mer information om produkter med dubbla användningsområden finns på Inspektionen för strategiska produkters webb. Där finns också information särskilt riktad till forskare.