Det är prefekt/motsvarande på institutionen/avdelningen som är ansvarig att anmäla olyckor till Försäkringskassan. När det gäller anmälan av allvarligt tillbud eller allvarlig arbetsolycka görs detta till Arbetsmiljöverket och det ska göras utan dröjsmål, vilket betyder att det helst ska ske samma dag. Ansvarig prefekt ska tillsammans med skyddsombud även utreda vad som har hänt.

Med anledning av att nuvarande temporära system för inrapportering inte automatiskt skickar kopia till prefekt/motsvarande – måste medarbetare förutom anmälan i SAMIR, även informera prefekt/motsvarande vid allvarliga tillbud eller olyckor. 

Från och med 12 augusti är det ansvarig prefekt/motsvarande vid institution/avdelning som ska göra anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, enligt rektors delegationsordning.

Formulär för anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada: https://anmalarbetsskada.se