Bevakning

Alla institutioner och enheter har en grundbevakning som betalas via hyran av lokalerna. Utöver grundbevakningen kan institutionerna/avdelningarna beställa extrabevakning i serviceportalen. 

För att öka säkerheten vid evenemang/föreläsningar ska sektionen för säkerhet informeras om detta i god tid för att göra en säkerhetsbedömning över arrangemanget. 

När man beställer extrabevakning är priset per väktare är 600 kr/tim och betalas av beställaren. Beställningen av väktare skall vara oss tillhanda minst en vecka innan aktuellt besök, beställning.
 

Frågor beträffande bevakning och evenemangssäkerhet besvaras av Thomas Hårberg, 16 10 25, thomas.harberg@su.se

Larm

Stockholms universitet har ett stort antal larmpunkter utspridda på olika delar av alla campus.

Larmen tas emot av universitetets väktare som bedömer larmets art och kan vid behov bege sig till larmpunkten på kort tid. Vi uppmanar den som av misstag har utlöst ett larm att vänta kvar på plats tills bevakningspersonal anländer. Det är även nödvändigt att den personal som har ansvar för larmanläggningen kontinuerligt går igenom anläggningen för att kunna återställa larm som är felaktiga. Det är varje institutions ansvar att ta fram tydliga rutiner där det framgår vilka personer som genomgått utbildning via Säkerhet. Institutionen är ansvarig att upprätta en kontaktmannalista över vem väktaren ska ringa när/om frys/kyl går sönder etc. Vid frågor kontakta Jan Ekström, 16 35 45,   jan.ekstrom@su.se

Arbetsmiljörond/Skyddsrond

Samtliga institutioner/enheter ska genomföra arbetsmiljöronder/skyddsronder på sina arbetsplatser. Vid ronden går man igenom den teknisk-fysiska arbetsmiljön/verksamheten och tittar på eventuella fel och brister i arbetsmiljön. Huvudskyddsombudet informerar sig om hur det interna arbetsmiljöarbetet fungera i verksamhetsplaneringar. I ronden deltar berörd chef/prefekt, skyddsombud för arbetsplatsen, studerandeombud i förekommande fall. Huvudskyddsombud bör också bjudas in till arbetsmiljö/skyddsronden.

Vid behov av stöd i genomförandet av arbetsmiljöronder eller vid behov att genomföra kombinerade arbetsmiljö/brandskyddsronder kan en brandkonsult avropas via Fastighetsavdelningen.

Kostnad för en timme arbetsmiljörondering plus för/efterarbete är 4 101 kronor. Överstiger arbetmiljöronden en timme, tillkommer timpris som är 1 367 kronor per påbörjad timme. Kostnaden debiteras respektive institutionen eller avdelning.

Kontaktuppgifter till Sweco brandkonsult:
joakim.jarl@sweco.se             
tfn 072-511 56 98