Den person som är ansvarig för frysar som innehåller värdefulla prover måste vara medveten om att hen kan komma att bli kontaktad i det fall frysar havererar. Det innebär att man behöver vara beredd att besvara samtal från väktarna även utanför kontorstid.

Under våren har förslag om en jourgrupp som kan åtgärda fryshaverier och omhänderta frysta prover avböjts med hänvisning till att det finns upparbetade rutiner på respektive berörd institution. Den upparbetade rutinen innebär att väktaren vid fryslarm kontaktar den som ansvarar för proverna. Inför varje terminsavslut uppmanas berörda institutioner uppdatera namn och kontaktuppgifter till ansvariga kontaktpersoner. 

På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte finns någon generell reservkraft på universitet. Den försäkring universitetet har via Kammarkollegiets verksamhetsförsäkring är i stora delar inte applicerbar på förlorade forskningsresultat, då dessa saknar kommersiellt värde. Vidare om en enstaka frys med prover går sönder får inte heller väktare flytta prover till andra frysar.

Vänligen se över kontaktuppgifter till de personer med ansvar över frysar vid era respektive institutioner samt informera ansvarig person vad som gäller vid larm.

Trevlig sommar!